Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 202

protokols Nr. 8, 58. punkts

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11
Zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 24.janvāra lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1044 m2 platībā 16 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 28.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Aizputes ielā 11 ar kadastra Nr.1300 004 7412 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000260201.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 17.marta izziņu Nr.1.1-24/1246 „Par būvju Jūrmalā, Aizputes ielā 11 esamību Jūrmalas pilsētas domes bilancē” garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 016 Jūrmalā, Aizputes ielā 11, atrodas Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības bilancē.

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.pantu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar A.S. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas, kas sastāv no garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 004 7412 016) ar kopējo platību 16,6 m2 un zemesgabala ar kadastra numuru 1300 004 7412 un kopējo platību 1044 m2 1/16 domājamās daļas, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz vienu gadu.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Noteikt nekustamā īpašuma telpu nomas maksu EUR 27,16 (divdesmit septiņi eiro, 16 centi) apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF