Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 201

protokols Nr. 8, 57. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam
Jūrmalā, Majori 5106, kadastra numurs 1300 009 5106

Zemesgabalam Jūrmalā, Majori 5106 ir noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 1101 – zeme ceļu zemes nodalījumu joslā.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Majori 5106 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521431.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Jūrmalā, Majori 5106, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 009 5106, atrodas Jauktā darījumu apbūves teritorijā (6JD2), kur atļautā izmantošana ir daudzfunkcionāla ēka, pakalpojumu objekts, pārvaldes ēka.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6. un 18. punkta un Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemesgabalam Jūrmalā, Majori 5106 (kadastra numurs 1300 009 5106) ar platību 1442 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801 – komercdarbības objektu apbūves zeme.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF