Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 200

protokols Nr. 8, 56. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.52
„Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 60.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumu Nr.267 „Republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikuma Nr.15 „Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.52 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”:

Lēmuma 1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.4. Iveta Strazdiņa – Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF