Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 199

protokols Nr. 8, 55. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.497 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55 ” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar 2014.gada 2.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 JPG

Pielikums Nr.2 JPG

Pielikums Nr.3 JPG

Pielikums Nr.4 JPG

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF