Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 18.janvāra 28.lēmumu

2014.gada 10.aprīlīNr. 195

protokols Nr. 8, 51. punkts

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemesgabaliem Upes ielā 1B un Upes ielā 1C, Jūrmalā

Saskaņā ar administratīvā līguma projektu tiesiskā strīda izbeigšanai administratīvajā lietā Nr.A42938509, kas paredz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AVADEL” (reģistrācijas Nr.40003555683) un zemesgabalu Upes ielā 1A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 012 1002), Upes ielā 1B, Jūrmalā (kadastra numurs 13000121010) un Upes ielā 1C, Jūrmalā (kadastra numurs 13000121011) īpašnieku saistības un nosacījumus, viens no priekšnoteikumiem tiesiskā strīda izbeigšanai administratīvajā lietā Nr.A420758910 ir īpašnieku apņemšanās veikt darbības dabas vides saglabāšanai un atjaunošanai zemesgabalos Upes ielā 1B un Upes ielā 1C, Jūrmalā, atbilstoši vides speciālistu izstrādātām plānam, īstenojot Dabas vides saglabāšanas un atjaunošanas rīcības plānu, kas ir neatņemama šī administratīvā līguma sastāvdaļa.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu” pieņemto Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010. - 2030.gadam (turpmāk – stratēģija) Zaļās teritorijas ir īpaša pilsētas bagātība. Tās veido bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgus unikālus dabas kompleksus piekrastes kāpu mežos un starpkāpu ieplakās. Lielie mežu masīvi ir saglabājami nedalāmi. Viengabalainas mežu platības, tāpat kā nelielas, bet bioloģiski nozīmīgas teritorijas, nosaka pilsētas teritorijas struktūras pamatu. Vērtīgās dabas teritorijas saudzīgi apsaimniekojamas, saglabājot šo teritoriju radīto pievienoto vērtību pilsētas kopējam piedāvājumam.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 24.pantu, 2012.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76. un 77.punktu un 2014.gada 2.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Upes ielā 1B (kadastra numurs 13000121010) un Upes ielā 1C (kadastra numurs 13000121011), saskaņā ar 1.pielikumu ar mērķi noteikt Teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu - Dabas teritorijas (9D2).

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lokālplānojuma uzsākšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.195

(protokols Nr.8, 51.punkts)

PDF2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.195

(protokols Nr.8, 51.punkts)

DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabaliem Jūrmalā, Upes ielā 1B,

kadastra numurs 13000121010, zemesgabala platība 1894 kv.m un

Jūrmalā, Upes ielā 1C,

kadastra numurs 13000121011, zemesgabala platība 2032 kv.m

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums

Lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 29.punkts, lai mainītu Teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu Savrupmāju apbūves teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (9DzK) un noteiktu funkcionālo zonējumu - Dabas teritorijas (9D2), ievērojot administratīvā līguma projektu tiesiskā strīda izbeigšanai administratīvajā lietā Nr.A42938509 un pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas noteikts, ka zaļās teritorijas ir īpaša pilsētas bagātība. Tās veido bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgus unikālus dabas kompleksus piekrastes kāpu mežos un starpkāpu ieplakās.

2. Lokālplānojuma teritorija

Lokālplānojuma teritorija atrodas Jūrmalā Pumpuru rajonā, kvartālā starp Upes ielu, Bārtas ielu, Iecavas ielu un pludmali. Lokālplānojuma teritorijas platība - 3926 m².

3. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi

Lokālplānojuma teritorijā noteikt funkcionālo zonējumu - Dabas teritorijas (9D2), atbilstoši spēkā esošā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) 338. punktam.

4. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas:

Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām:

4.1. Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.2. Dabas aizsardzības pārvalde;

4.3. VAS „Latvijas valsts ceļi”;

4.4. Valsts meža dienests;

4.5. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.6. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;

4.7. Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas;

4.8. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas;

4.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas;

4.10. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

5. Prasības lokālplānojuma izstrādei:

5.1. Lokālplānojuma saturs:

5.1.1. Paskaidrojuma raksts:

· teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

· teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi;

· lokālplānojuma risinājumu apraksts un teritorijas plānojuma grozījumu pamatojums.

5.1.2. Grafiskā daļa:

· grafisko daļu sagatavo uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās kartes pamatnes, kura nav vecāka par pieciem gadiem, ar mēroga noteiktību no 1:2000 līdz 1:10 100. Grafiskās daļas izdrukas mērogu izvēlas pēc nepieciešamības;

· detalizē teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu teritorijas plānojuma atļautās izmantošanas ietvaros un nosaka funkcionālo zonējumu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;

· citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, sarkanās līnijas, galveno inženiertīklu shēmas, apgrūtinātās teritorijas) attēlojot atbilstošā mērogā.

5.1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

· nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un, kā arī nosaka citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokālplānojuma izstrādes uzdevumus;

· labiekārtojuma nosacījumi;

· ainavas un apstādījumu veidošanas principi.

5.1.4. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

· Jūrmalas pilsētas domes lēmumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālplānojuma apstiprināšanu;

· saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;

· ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;

· institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

· ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

5.1.5. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

6. Prasības lokālplānojuma publiskajai apspriešanai:

6.1. Izstrādāto lokālplānojuma redakciju kopā ar sagatavoto ziņojumu iesniedz izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, kura pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78.punktu. Četru nedēļu laikā pēc iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas tiek organizēta publiskā apspriešana;

6.2. Paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē, publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā. Publiskās apspriešanas termiņš jānoska vismaz četras nedēļas (publikācijai laikrakstā jābūt ne vēlāk kā publiskās apspriešanas termiņa pirmajā dienā);

6.3. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms publiskās apspriešanas izsludināšanas tiek iesniegts izvietošanai informatīvās planšetes (izmērs ~A0) makets un informatīvā stenda (izmērs ne mazāks kā 1,0m × 2,0m) makets, kuros ietverts paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu un būtiskākā vizuālā un teksta informācija par lokālplānojuma redakciju;

6.4. Sākot ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas pirmo dienu, tiek izvietotas publiskās apspriešanas planšetes un informatīvais stends lokālplānojuma teritorijā iedzīvotājiem brīvi pieejamā vietā;

6.5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi;

6.6. Pēc publiskās apspriešanas beigām tiek apkopoti tās rezultāti saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktā noteikto.

7. Lokālplānojuma noformēšana:

7.1. Lokālplānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā un noformētam datorizdrukā uz A4 formāta lapām. Ja nepieciešams, ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 vai citā formātā, kas iesiets A4 formāta sējumā. Tam jābūt iesietam cietos vākos un visām lapām jābūt sanumurētām;

7.2. Projekta redakcijas materiālu izdruka jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros;

7.3. Projekts iesniedzams arī elektroniskā formā (kompaktdiskā) un noformējums šādi:

7.3.1. teksta daļa sagatavojama *.doc formātā;

7.3.2. grafiskā daļa – digitālie vektoru dati iesniedzami *pdf., *.dgn vai *.dwg formātā, kas ir savietojams ar programmatūru MicroStation V8.

7.4. Visu grafiskās daļas rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, kurā norāda šādu informāciju – pasūtītājs, izstrādātājs, lokālplānojuma nosaukums, rasējuma lapas nosaukums, kopējais lapu skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, mērogs, kā arī plānojuma izstrādātāja, daļas vai sadaļas vadītāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts un datums);

7.5. Lokālplānojuma un grafiskās daļas kartēs un plānos obligāti norāda lietotos (nosacītos) apzīmējumus;

7.6. Sagatavotajā materiālā jābūt norādēm uz informācijas avotiem, jau izstrādātajiem projektiem, jāievēro autoru un trešo personu autorības tiesības;

7.7. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām uz saskaņojumu lapas apliecina lokālplānojuma izstrādātājs;

7.8. Lokālplānojumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Sagatavoja: R.Ansule

29425622


Lejupielāde: DOC un PDF