Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 191

protokols Nr. 8, 47. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmuma Nr.61
„Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp
Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.61 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde. Ar minēto lēmumu tika apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei un noteiktas detālplānojuma teritorijas robežas.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali daļas - Pūpolu iela 1 un Zigfrīda Meierovica prospekts 43A apstiprināšanu” tika apstiprināta detālā plānojuma daļa.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1073 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 ” tika uzsākta atsevišķa detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. 2010.gada 14.janvārī Jūrmalas pilsētas dome izdeva saistošos noteikumus Nr.2 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 11.decembrī ir reģistrēts zemesgabala Jūrmalā, Ērgļu ielā 2A īpašnieku E. M. (personas kods ***) un V. B. (personas kods ***) iesniegums par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2.

Ņemot vērā to, ka iepriekš minētajām teritorijām tika izstrādātas atsevišķas detālplānojuma daļas, kā arī to, ka kopš 2002.gada ir mainījušies Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumi un normatīvie akti, kas reglamentē vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas procedūru, ir lietderīgi grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmuma Nr.61 „Par detālā plānojuma projekta izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali” 1.punktu daļā, kas attiecas uz zemesgabaliem Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 43 un Ērgļu ielā 2A, un uzsākt atsevišķu detālplānojumu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 457.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 2.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt 2002.gada 30.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.61 „Par detālā plānojuma projekta izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali” 1.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„1. Atbalstīt detālplānojuma uzsākšanu Jūrmalā teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali, izslēdzot no detālplānojuma teritorijas zemesgabalus Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 43 un Ērgļu ielā 2A”

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lēmuma grozījumiem oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF