Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 188

protokols Nr. 8, 44. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā kopīpašnieces M.K. (personas kods ***) 2014.gada 10.martā iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/924) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei atsākt izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu (turpmāk - projektu) zemes īpašumam Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 2407), Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” (reģistrācijas Nr.40003783960) 2012.gada 17.decembrī iesniedza iesniegumu Nr.11JU-03.3/17, (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/4841), ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 2407) projektu.

Projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 8.decembra lēmumu Nr.529 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā” un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 29.maija lēmumu Nr.454 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 8.decembra lēmumā Nr.529 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā””.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punktu, kas paredz, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības projektu noraidīt, ja projekta izstrādē nav ievēroti projekta izstrādes nosacījumi, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 22.janvārī (vēstule Nr.14-1/192) projektu noraidīja, jo netika izpildīts projekta izstrādes darba uzdevuma – nosacījuma 1.6.punkts „Zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā novērst nelikumīgā šķūņa būvniecību atbilstoši būvniecību atbilstoši Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2014.gada 25.februāra lēmumu Nr.305 izdoto būvatļauju saimniecības ēkas Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā būvniecībai projekta izstrādes darba uzdevuma – nosacījuma 1.6.punkts ir izpildīts un nelikumīgā būvniecība ir novērsta.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, 30.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes izdoto būvatļauju (2014.gada 25.februāra lēmums Nr.305) un 2014.gada 2.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmērnieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Spīdolas ielā 6/8 ar kopējo platību 3546m2 sadali, izveidojot divas zemes vienības:

2.1. zemes vienību ar kopējo platību 1696m2, piešķirot adresi Spīdolas iela 6, Jūrmalā, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.2. zemes vienību ar kopējo platību 1850m2, piešķirot adresi Spīdolas iela 8, Jūrmala, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Izveidot zemes vienību Spīdolas ielā 6, Jūrmalā ar kopējo platību 1696m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Spīdolas ielā 6, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Spīdolas iela 6, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100).

3.3. Uzdot zemes vienības Spīdolas ielā 6, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Spīdolas iela 8, Jūrmalā ar kopējo platību 1850m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienībai Spīdolas ielā 8, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Spīdolas iela 8, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

4.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

4.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

4.2.4. drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus (7312030601).

4.3. Uzdot zemes vienības Spīdolas ielā 8, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 2407 004 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 016 2407 051 no Dzelzceļa ielas 33, Jūrmala uz adresi Spīdolas iela 6, Jūrmala.

6. Likvidēt adresi zemes vienībai Spīdolas iela 6/8, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 016 2407).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF