Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 187

protokols Nr. 8, 43. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Meža prospektā 95, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” (reģistrācijas Nr.40003388748) pilnvarotās personas T.R. (personas kods ***), (Sertifikāts: sērija BA Nr.455), 2014.gada 27.marta iesniegumu Nr.391/a/10-2014 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1191) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Meža prospektā 95, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 004 4603) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „METRUM” ir saņēmusi zemes vienības Meža prospektā 95, Jūrmalā kopīpašnieces I.Š. (personas kods ***) un kopīpašnieces A.J. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 29.oktobra lēmumu Nr.14-9/298 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Meža prospektā 95, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu,- (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 2.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Meža prospektā 95, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” zemes ierīcības inženiera T.R. izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Meža prospektā 95, Jūrmalā ar kopējo platību 3626m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1813m2 platībā un piešķirot adresi Meža prospekts 95A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospektā 95, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1813m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Meža prospektā 95, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Meža prospektā 95, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1308 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., „-ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus”, „-ievērot Jūrmalas dabas pamatnes noteikumus” nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.1.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.1.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010104);

2.1.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

2.1.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 3m no vada ass (7312010300);

2.1.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kilovoltiem - 2,5m no ass (7312050601);

2.1.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elesktrisko tīklu kabeļu līniju – 1m no vada ass (7312050201);

2.1.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumam – 3m no vada ass (7312010101).

2.2. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 95, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Meža prospekts 95A, Jūrmalā ar kopējo platību 1813m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospektā 95A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Meža prospektā 95A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010104);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elesktrisko tīklu kabeļu līniju – 1m no vada ass (7312050201);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumam – 3m no vada ass (7312010101);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 3m no vada ass (7312010300);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 2.5m no līnijas ass (7312040200);

3.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 1m no vada ass (7312080101).

3.3. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 95A, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4603 003 no Meža prospekts 95, Jūrmala uz adresi Meža prospekts 95A, Jūrmala.

3.5. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4603 002 no Meža prospekts 95, Jūrmala uz adresi Meža prospekts 95A, korpuss 1, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF