Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 186

protokols Nr. 8, 42. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Gulbju ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) pilnvarotās personas U.G. (personas kods ***), (sertifikāta Nr.AA000000074), 2014.gada 24.marta iesniegumu Nr.14 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1129) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Gulbju ielā 14, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 015 2305) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Gulbju ielā 14, Jūrmalā īpašnieka P.J. (personas kods ***) pilnvarotās personas E.M. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 25.februāra lēmumu Nr.14-9/38 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Gulbju ielā 14, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 2.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Gulbju ielā 14, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Gulbju ielā 14, Jūrmalā ar kopējo platību 3597m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1799m2 platībā un piešķirot adresi Gulbju iela 14A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Gulbju ielā 14, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1798m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Gulbju ielā 14, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Gulbju ielā 14, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100).

2.3. Uzdot zemes vienības Gulbju ielā 14, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Gulbju iela 14A, Jūrmalā ar kopējo platību 1799m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Gulbju ielā 14A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Gulbju ielā 14A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.1.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.1.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100).

3.2. Uzdot zemes vienības Gulbju ielā 14A, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF