Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 185

protokols Nr. 8, 41. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” (reģistrācijas Nr.40003783960) pilnvarotās personas L.B. (personas kods ***) 2014.gada 7.martā iesniegto iesniegumu Nr.11JU-03.3/44 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/914) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 3202) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā īpašnieka M.J.R. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 16.jūlija lēmumu Nr.14-9/232 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā”.

Pamatojoties Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”),- un 2014.gada 2.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā ar kopējo platību 3778m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 2178m2 platībā un piešķirot adresi Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3A, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1600m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2514 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. „-ievērot vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus”, nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

2.2.3. vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010105).

2.3. Uzdot zemes vienības Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3A, Jūrmalā ar kopējo platību 2178m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3A, Jūrmalā:

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

3.2.3. vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010105).

3.3. Uzdot zemes vienības Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3A, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 017 3202 001 un funkcionāli saistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 3202 002, 1300 017 3202 003, 1300 017 3202 004, 1300 017 3202 005 no Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmala uz adresi Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3A, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF