Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 184

protokols Nr. 8, 40. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Bulduru prospektā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” (reģistrācijas Nr.40003388748) pilnvarotās personas T.R. (personas kods ***), (Sertifikāts: sērija BA Nr.455), 2014.gada 6.marta iesniegumu Nr.369/a/10-2014, (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/886) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Bulduru prospektā 43, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 007 1705) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „METRUM” ir saņēmusi zemes vienības Bulduru prospektā 43, Jūrmalā kopīpašnieces S.M. (Krievijas federācijas pilsone, dzimusi *** Tomskas apg./USSR) un kopīpašnieka P.E. (dzimis *** Polijā) pilnvarotās personas L.K. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.14-9/124 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bulduru prospektā 43, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 2.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Bulduru prospektā 43, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” zemes ierīcības inženiera T.R. izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Bulduru prospektā 43, Jūrmalā ar kopējo platību 3514m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1853m2 platībā un piešķirot adresi 9.līnija 6, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Bulduru prospektā 43, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1661m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Bulduru prospektā 43, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Bulduru prospektā 43, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4017 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1, Nr.3.1., nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 3m no vada ass (7312010300);

2.2.4. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010104).

2.3. Uzdot zemes vienības Bulduru prospektā 43, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību 9.līnija 6, Jūrmalā ar kopējo platību 1853m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības 9.līnija 6, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai 9.līnija 6, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.1.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.1.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

3.1.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 3m no vada ass (7312010300)

3.1.4. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010104).

3.2. Uzdot zemes vienības 9.līnija 6, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.3. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1705 004 no Bulduru prospekts 43, korpuss 2, Jūrmala uz adresi 9.līnija 6, Jūrmala.

3.4. Mainīt adresi saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1705 006 no Bulduru prospekts 43, korpuss 1, Jūrmala uz adresi 9.līnija 6, korpuss 1, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF