Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 14.jūnija 302.lēmumu

2014.gada 10.aprīlīNr. 183

protokols Nr. 8, 39. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”

Pamatojoties uz Aleksandra Pētersona, personas kods 070152-11815 (turpmāk – Iesniedzējs), 2014.gada 30.janvāra iesniegumu, reģistrēts 2014. gada 31. janvārī ar Nr. 14-3/443, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. daļu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2011.gada 3.martā pieņēma lēmumu Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73” (turpmāk – Lēmums Nr.104).

Dome 2013. gada 2. maijā pieņēma lēmumu Nr.260 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”” (turpmāk – Grozījumi Nr.260).

Saskaņā ar Grozījumiem Nr.260 Lēmuma Nr.104 1.punktā Iesniedzējam tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā Zemeņu ielā 73, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals) un līdz 2014.gada 31.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu saimniecības ēkai, liters Nr.2 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 002; turpmāk – Saimniecības ēka) un dzīvojamās mājas piebūvei, liters Nr.1 ”b” (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 001; turpmāk – Dzīvojamā māja), saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai un nodot būves ekspluatācijā.

[2] 2013.gada 30.augustā Būvvalde ar lēmumu Nr.1704 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu Dzīvojamās mājas un Saimniecības ēkas rekonstrukcijai. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir 4 gadi.

[3] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Saimniecības ēkas un Dzīvojamās mājas rekonstrukcijai, un nav izdota būvatļauja būvdarbu turpināšanai.

[4] Iesniedzējs Iesniegumā lūdz pagarināt būvprojekta saskaņošanas un Saimniecības ēkas un Dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā termiņu. Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma Nr.104 izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka tā izpilde noteiktajā laikā nebija iespējama slikta veselības stāvokļa dēļ. Iesniedzējs Iesniegumā norāda, ka ir izstrādāts tehniskais projekts un jāveic tā saskaņošana.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā Iesniegumu, Dome secina:

[5] Lietā nav strīda par to, ka ar Grozījumiem Nr.260 noteiktais Lēmuma Nr.104 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [3] un [4]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[6] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[7] 2014.gada 31.janvārī saņemts Iesniedzēja Iesniegums ar lūgumu pagarināt ar Grozījumiem Nr.260 noteikto Lēmuma Nr.104 izpildes termiņu. Iesniedzējam tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas Zemes gabalā un viņš ir gatavs novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks un Lēmuma Nr.104 izpildes termiņa pagarinājums.

[8] 2014.gada 10.martā Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Zemes gabala kopīpašnieces Margaritas Baraboļas iesniegumu par to, ka patvaļīgi veiktie Saimniecības ēkas un Dzīvojamās ēkas rekonstrukcijas darbi no viņas puses netiks saskaņoti un tāpēc tiek lūgts grozīt Lēmuma Nr.104 projektu un uzdot par pienākumu Aleksandram Pētersonam, personas kods 070152-11815, nojaukt patvaļīgi uzbūvētās ēkas daļas.

[9] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.104 izpildes termiņu (sk. [2], [6] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.104 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājam Aleksandram Pētersonam, personas kods 070152-11815, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā Zemeņu ielā 73, Jūrmalā un līdz 2014. gada 31. decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē iesniegt būvprojektu saimniecības ēkai, liters Nr.2 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 002) un dzīvojamās mājas piebūvei, liters Nr.1 ”b” (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 001) un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai un nodot minētas būves ekspluatācijā”.

2. Papildināt Lēmumu Nr.104 ar 11.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„11. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā Būvniecības pasūtītājam Aleksandram Pētersonam, personas kods 070152-11815, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā Zemeņu ielā 73, Jūrmalā un līdz 2015.gada 1.februārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā atjaunot saimniecības ēku, liters Nr.2 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 002) un dzīvojamu māju, liters Nr.1”b”(būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 001) iepriekšējā stāvoklī”.

3. Lēmuma 1.punktā un 11.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

4. Lēmumu Nr.104 pārējā daļā atstāt negrozītu.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.