Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 181

protokols Nr. 8, 37. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.629
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā,
Kalēju ielā 38 (kadastra numuru 1300 014 7509)”

Pamatojoties uz T.K. pilnvarotās personas G.M. (turpmāk – Iesniedzējs) 2014.gada 28.janvāra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) reģistrācijas Nr.14-3/392 un Administratīvā procesa likuma 55.pantu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2012.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.629 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 7509 Jūrmalā, Kalēju ielā 38” (turpmāk – Lēmums).

[2] 2013.gada 25.janvārī Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija (turpmāk – Būvvalde) ar lēmumu Nr.139 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk – PAU) dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.001 rekonstrukcijai un saimniecības ēkas un garāžas ēkas būvniecībai Kalēju ielā 38, Jūrmalā (turpmāk – zemes gabals). PAU derīguma termiņš-4gadi.

[3] 2013.gada 13.maijā Iesniedzējs iesniedza Domes Pilsētplānošanas nodaļā Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 15.augustam.

[4] 2013.gada 15.maijā dzīvojamās mājas-savrupmājas rekonstrukcijas un saimniecības un garāžas jaunbūves projekts ar Nr.711 saskaņots skiču stadijā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

[5] Lēmuma 1.punktā Iesniedzējai tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas Zemes gabalā un līdz 2013.gada 22.aprīlim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[6] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma izpildes termiņš ir beidzies (sk.[3] un [4]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā Iesniedzējs nav novērsusi.

[7] Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), iestāde izdod šādu administratīvo aktu. Savukārt Būvniecības likuma 30. panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad minētās tiesību normas paredz, ka Domei ir jāizdod obligātais administratīvais akts, ar kuru administratīvā akta adresātam tiktu uzlikts pienākums novērst patvaļīgās būvniecības sekas – izbūvētā objekta nojaukšanu. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas, ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[8] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 5.pantam, iestāde piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tādejādi iesnieguma priekšmets ir jānosaka atbilstoši iesniedzēja gribai, kura secināma no iesnieguma satura kopumā, pat ja iesniegumā norādīts neprecīzi. Proti, iestāde interpretē iesniegumā ietverto lūgumu tā, kā to atbilstoši likuma normām būtu formulējis saprātīgs iesniedzējs. Iesniedzējs savā 2014.gada 28.janvāra Iesniegumā norāda, ka apņemas novērst visus trūkumus, tātad tam ir nodoms turpināt būvniecību. No Iesnieguma satura ir saprotams, ka Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmuma noteikto, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks un tātad Lēmuma izpildes termiņa pagarinājums.

[9] Dome, izvērtējot lietas apstākļus secina, ka konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst (sk.[8] punktu) un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, uzdodot Iesniedzējam par pienākumu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, tas ir, izstrādāt, saskaņot un iesniegt Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu un saņemt būvatļauju būvniecības turpināšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1. panta trešo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmuma Nr.629 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 7509 Jūrmalā, Kalēju ielā 38” 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot īpašniekam T.K., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7509 Kalēju ielā 38, Jūrmalā un līdz 2014. gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt Būvvaldē būvprojektu un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai”.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF