Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 180

protokols Nr. 8, 36. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.777
„Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr. 1300 001 1326) sakārtošanas
uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

Pamatojoties uz N.P., personas kods *** (turpmāk – Iesniedzējs) 2014.gada 3.marta iesniegumu, reģistrācijas Nr.1.1-39/1161-P, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2006.gada 10.augustā Dome pieņēma lēmumu Nr.777 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr. 1300 001 1326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (turpmāk – Lēmums Nr.777).

Lēmuma Nr.777 1.punktā būvju, kas atrodas uz zemes gabala Kleistes ielā 4, Jūrmalā, zemes gabala kadastra Nr. 1300 001 1326 (turpmāk – Zemes gabals) tiesiskajiem valdītājiem L.B., personas kods ***, N.P., personas kods ***, V.H., personas kods ***, V.F., personas kods ***, un V.Z., personas kods ***, tika atļauts līdz 2011.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz Zemes gabala sakārtošanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīva sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam.

[2] Būvvaldē nav saņemts Iesniedzēja iesniegts būvprojekts vasarnīcas būvniecībai un nav izdota būvatļauja būvdarbu turpināšanai.

[3] 2014.gada 3.martā Domes Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Iesniedzējas Iesniegumu ar lūgumu par Lēmuma Nr.777 izpildes termiņa pagarināšanu. Iesniedzēja norāda uz to, ka vēlas turpināt būvniecību Zemes gabalā un valdījumā esošo vasarnīcu nodot ekspluatācijā.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[4] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.777 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [3]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā Iesniedzēja nav novērsusi.

[5] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[6] 2014.gada 3.martā Domes Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzējas Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.777 1.punkta izpildes termiņu.

No Iesnieguma satura ir saprotams, ka Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmuma Nr.777 1.punktā noteikto, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks un tātad Lēmuma Nr.777 izpildes termiņa pagarinājums.

[7] 2010.gada 24.septembrī Dome saņēma Rīgas domes iesniegumu par „Vārnukroga” apbūves legalizācijas termiņa pagarināšanu. Rīgas dome savā iesniegumā ir norādījusi, ka neiebilst termiņa pagarināšanai būvju sakārtošanai „Vārnukroga” teritorijā, bet vienlaicīgi arī vērš uzmanību uz to, ka uz katra atsevišķā zemes gabala esošo ēku un būvju legalizācijas termiņš saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un vasarnīcu biedrības „Vārnukrogs” biedriem noslēgtajiem zemes nomas līgumiem ir ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. janvārim.

[8] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.777 izpildes termiņu (sk. [5], [6] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.777 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Atļaut būvju, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (zemes gabala kadastra Nr. 1300 001 1326) tiesiskajiem valdītājiem L.B., personas kods ***, V.H., personas kods ***, V.F., personas kods ***, un V.Z., personas kods ***, līdz 2011.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Kleistes ielā 4 sakārtošanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīva sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam.

2. Papildināt Lēmuma Nr.777 ar 11.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„11. Uzdot vasarnīcas, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra numuru 1300 001 1326 Jūrmalā, Kleistes ielā 4 tiesiskajai valdītājai N.P., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1326 Jūrmalā, Kleistes ielā 4 un līdz 2015.gada 1.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā iesniegt būvprojektu vasarnīcas būvniecībai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai”.

3. Papildināt Lēmumu Nr.777 ar 12.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„12. Lēmuma 1. un 11. punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu”.

4. Grozīt Lēmuma Nr.777 2.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„ 2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.”

5. Lēmumu Nr.777 pārējā daļā atstāt negrozītu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF