Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 177

protokols Nr. 8, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.482
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8”

Pamatojoties uz I.J., personas kods *** (turpmāk – Iesniedzējs), 2014.gada 20.februāra iesniegumu, reģistrācijas Nr.14-3/695, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.daļu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2011.gada 10.novembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.482 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8” (turpmāk – Lēmums Nr.482).

Lēmuma Nr.482 1.punktā Iesniedzējam tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1905 Dreiliņu ielā 8, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals) un līdz 2013.gada 1.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1905 001) rekonstrukcijai (turpmāk – Būve)

[2] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Būves rekonstrukcijai un nav izdota būvatļauja būvdarbu turpināšanai.

[3] 2012.gada 5.janvārī Būvvalde ar lēmumu Nr.26 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu Būves rekonstrukcijai (turpmāk – PAU). PAU derīguma termiņš ir 4 gadi.

[4] 2014.gada 20.februārī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu par Lēmuma Nr.482 izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību un argumentē ar to, ka Lēmuma Nr.482 izpildes procesā ir saņemts PAU.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[5] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.482 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [4]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[6] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[7] 2014.gada 20.februārī Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzēja iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.482 izpildes termiņu.

No Iesnieguma satura ir saprotams, ka Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmumu Nr.482, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks un tātad Lēmuma Nr.482 izpildes termiņa pagarinājums.

[8] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.482 izpildes termiņu (sk. [6] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.482 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Dreiliņu ielā 8, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam I.J., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1905 Dreiliņu ielā 8, Jūrmalā un līdz 2015.gada 30.aprīlim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1905 001) rekonstrukcijai.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmumu Nr.482 pārējā daļā atstāt negrozītu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF