Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 176

protokols Nr. 8, 32. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto
seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru
1300 014 3714 Mūzikas ielā 14, Jūrmalā

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NIF Dzīvojamie īpašumi” vienotais reģistrācijas Nr.40103253915 pilnvarotās personas G.M. 2014.gada 27.janvāra iesniegumu, reģistrācijas Nr.14-3/386 (turpmāk–Iesniegums), par iespēju izsniegt atļauju īpašuma esošas situācijas sakārtošanai zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3714 Jūrmalā, Mūzikas ielā 14 (turpmāk – Zemes gabals) un Administratīvā procesa 55.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2012.gada 18.decembrī Jūrmalas pilsētas Būvvaldes komisija (turpmāk-Būvvalde) ar lēmumu Nr.2296 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk-PAU) dzīvojamās mājas 001 dzīvokļa Nr.2 (Dzīvoklis) rekonstrukcijai Zemes gabalā. PAU derīguma termiņš – 4 gadi.

[2] 2013.gada 9.oktobrī Dzīvokļa rekonstrukcijas projekts Nr.1615 saskaņots skiču stadijā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

[3] Iesniedzot būvprojektu dokumentāciju saskaņošanai, Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk-Pilsētplānošanas nodaļa) konstatēja Dzīvokļa patvaļīgu rekonstrukcija Zemes gabalā.

[4] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.2839 2, nekustamais īpašums Mūzikas ielā 14-2, Jūrmalā sastāv no dzīvokļa īpašuma 47.7 m2 platībā ar kadastra numuru 1300 901 5973, kura īpašnieks ir Iesniedzējs.

[5] Saskaņā ar Pilsētplānošanas nodaļas rīcībā esošo informāciju, iepriekšējais Dzīvokļa īpašnieks ir veicis rekonstrukcijas darbus bez akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[6] Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajos gadījumos. Lietā nav strīda par to, ka Dzīvokļa rekonstrukcija veikta patvaļīgi, pārkāpjot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības (sk.[3] un [5] punktu).

[7] Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), iestāde izdod šādu administratīvo aktu. Savukārt Būvniecības likuma 30. panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). Tātad, minētās tiesību normas paredz, ka Domei ir jāizdod obligātais administratīvais akts, ar kuru administratīvā akta adresātam tiktu uzlikts pienākums novērst patvaļīgās būvniecības sekas – izbūvētā objekta nojaukšanu. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas, ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[8] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 5.pantam, iestāde piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tādejādi iesnieguma priekšmets ir jānosaka atbilstoši iesniedzēja gribai, kura secināma no iesnieguma satura kopumā, pat ja iesniegumā norādīts neprecīzi. Proti, iestāde interpretē iesniegumā ietverto lūgumu tā, kā to atbilstoši likuma normām būtu formulējis saprātīgs iesniedzējs. Iesniedzējs savā 2014.gada 27.janvāra iesniegumā norāda, ka apņemas novērst visus trūkumus un vēlas sakārtot esošo situāciju, tātad viņam ir nodoms turpināt būvniecību.

[9] Iesniedzējs ar savām darbībām nav nodarījis būtisku kaitējumu sabiedrībai. Dome, izvērtējot lietas apstākļus konstatētos pārkāpumus, secina, ka konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu par patvaļīgās būvniecību radīto seku novēršanu, uzdodot Iesniedzējam par pienākumu būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, tas ir, izstrādāt, saskaņot un iesniegt Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu Dzīvokļa rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvniecības turpināšanai,.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot īpašniekam, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NIF Dzīvojamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas numurs 40103253915, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 901 5973 Mūzikas ielā 14, Jūrmalā un līdz 2014.gada 30.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā būvprojektu dzīvokļa būvniecībai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Domes izpilddirektoram saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF