Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 175

protokols Nr. 8, 31. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būvju
nojaukšanai Ludzas ielā 2, Jūrmalā

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GLUED CONSTRUCTIONS” (Reģistrācijas Nr.42103045524) 2013.gada 5.maija iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.1.2-1/1661) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošās dzīvojamās ēkas - pamatēkas Nr.002, Nr.003, Nr.004, Nr.005 un palīgēkas Nr.006, Nr.007, Nr.008, Nr.009 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 3003 002, 1300 008 3003 003, 1300 008 3003 004, 1300 008 3003 005, 1300 008 3003 006, 1300 008 3003 007, 1300 008 3003 008, 1300 008 3003 009) Ludzas ielā 2, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk - komisija) 2013.gada 7.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000064505 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, ēku arhitektonisko novērtējumu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2013.gada 21.jūnija atzinumu Nr.11-02/1375, Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2013.gada 7.maija atzinumu (protokols Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GLUED CONSTRUCTIONS” (reģistrācijas Nr.42103045524) atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas - pamatēkas Nr.002, Nr.003, Nr.004, Nr.005 un palīgēkas Nr.006, Nr.007, Nr.008, Nr.009 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 3003 002, 1300 008 3003 003, 1300 008 3003 004, 1300 008 3003 005, 1300 008 3003 006, 1300 008 3003 007, 1300 008 3003 008, 1300 008 3003 009) Ludzas ielā 2, Jūrmalā.

2. Būvju nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997. gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF