Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 174

protokols Nr. 8, 30. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai
Brikšķu ielā 4, Jūrmalā

Pamatojoties uz K.M. (personas kods ***) 2014.gada 24.februāra iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/743) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo palīgēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 019 3903 003) Brikšķu ielā 4, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk - komisija) 2014.gada 11.marta sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4635 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 11.marta atzinumu (protokolu Nr.3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam K.M. (personas kods ***) atļaut nojaukt palīgēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 019 3903 003) Brikšķu ielā 4, Jūrmalā.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997. gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF