Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 171

protokols Nr. 8, 27. punkts

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Bulduru Dārzkopības vidusskola” pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdē (prot.Nr.37,43.§) izskatīto informatīvo ziņojumu „Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldību padotībā" (turpmāk – Informatīvais ziņojums), Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi priekšlikumus profesionālās izglītības iestāžu, t.sk. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru dārzkopības vidusskola” (reģ.Nr.40003482021, turpmāk – VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola”), turpmākai attīstībai.

Lai koncentrētu visa veida izglītības kvalitatīvu nodrošināšanu reģionālo pašvaldību ietvaros un atbilstoši reģionālajām vajadzībām, Izglītības un zinātnes ministrijā ir analizēts jautājums par profesionālās izglītības iestāžu nodošanu pašvaldībām, radot priekšnoteikumus profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanai.

Jūrmalas pilsētas domē ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 1.augusta vēstuli Nr.01-14/3423 Par profesionālās izglītības iestāžu turpmāku attīstību, ar aicinājumu sniegt viedokli (redzējumu) par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes turpmāku attīstību sadarbībā ar pašvaldību.

Lai izvērtētu Jūrmalas pilsētās teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” turpmākās attīstības iespējas sadarbībā ar pašvaldību, ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 23.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/395 tika izveidota darba grupa „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru dārzkopības vidusskola” pārņemšanu” (turpmāk – darba grupa).

Saskaņā ar likumu „Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bulduru dārzkopības vidusskolu”, tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem” VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” ir valsts kapitālsabiedrība, kura uz saimnieciskā aprēķina pamata nodrošina izglītības programmu īstenošanu, un tai piederošie pamatkapitālā esošie nekustamie īpašumi izmantojami šīs izglītības iestādes vajadzībām.

Darba grupa ir izvērtējusi Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējā audita ziņojumu „VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” vispārējā un finanšu vadība” (audita lietas Nr.08-01.2/1.10/2013) (turpmāk – Audita ziņojums), organizējusi tikšanos ar uzņēmējiem un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, kā arī ieguvusi atsauksmes no pašvaldības sociālajiem partneriem par VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” un tajā īstenotajām izglītības programmām.

Saskaņā ar darba grupā nolemto, Jūrmalas pilsētas dome vērsās pie Izglītības un zinātnes ministrijas, 2013.gada 3.decembrī nosūtot vēstuli Nr.1.1-19/6374 ar lūgumu sniegt informāciju par VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” juridisko statusu, par VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” pamatkapitālā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un to apgrūtinājumiem un par valsts budžeta dotāciju apmēru un mērķi izglītības iestādes darbības nodrošināšanai gadījumā, kad VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” tiek nodota Jūrmalas pašvaldībai.

Atbildot uz minēto Jūrmalas pilsētas domes vēstuli, Izglītības un zinātnes ministrija savā 2014.gada 20.februāra vēstulē Nr.01-14/874 informē, ka, lai lemtu par VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” turpmāku attīstību šobrīd tiek izstrādāts informatīvā ziņojuma projekts „Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansiālo stāvokli un iespējamajiem risinājumiem budžeta sloga samazināšanai” (turpmāk – Informatīvā ziņojuma projekts), kurā tiek ietverti sekojoši iespējamie risinājumi VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansiālās situācijas uzlabošanai:

1. valstij piederošo kapitāla daļu valsts SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” nodošana pašvaldības īpašumā, kā rezultātā sabiedrība kļūtu par pašvaldības kapitālsabiedrību;

2. valsts SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” juridiskā statusa maiņa un pārveidošana par tiešās valsts pārvaldes iestādi.

Kompleksam profesionālās izglītības un tālākizglītības jautājumu risinājumam Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un pašvaldības prioritāro izglītības programmu īstenošanu, ir nepieciešams mācību procesam atbilstoša infrastruktūra un aprīkojums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Informatīvajā ziņojumā, Audita ziņojumā un Informatīvā ziņojuma projektā noteikto, līdzšinējo VSIA „ Bulduru Dārzkopības vidusskola” darbību, kā arī Izglītības un zinātnes ministrija piedāvātos VSIA „ Bulduru Dārzkopības vidusskola” turpmākos attīstības iespējamos risinājumus, p amatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju:

1.1 nodot VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” (vienotais reģistrācijas Nr.40003482021) Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, iegūstot īpašumā bez atlīdzības valstij piederošās kapitāla daļas 100% apmērā VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola”;

1.2 atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 27 (kadastra Nr.13000081202) bezatlīdzības nodošanu Jūrmalas pilsētas domei.

2. Pirms lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības valstij piederošās VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” kapitāla daļas likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā, darba grupai viena mēneša laikā:

2.1. precizēt VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” piederošās mantas kopumu, tajā skaitā nekustamos īpašumus, kustamo mantu, inventāra vērtību, normatīvajos aktos paredzēto un aprēķināto nodokļu apmēru, kā arī iespējamās parādsaistības un citas pastāvošās saistības un ierobežojumus;

2.2. izstrādāt Jūrmalas pilsētas pašvaldības nosacījumus VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” kapitāla daļu pārņemšanai un iesniegt tos izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai nosūtīt pieņemto lēmumu Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF