Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 168

protokols Nr. 8, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija
lēmumā Nr.256 „Par dzīvojamo telpu rezervēšanu”

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantu un 23.pantu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/3) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 12.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.256 „Par dzīvojamo telpu rezervēšanu” grozījumu un papildināt lemjošo daļu ar dzīvojamām telpām Nr.4, Nr.12, Nr.13.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF