Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 167

protokols Nr. 8, 23. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5., 4.2. un 4.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/3) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 12.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu dienesta viesnīcā īres līgumus saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumos minētos īres līgumus.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.167

(protokols Nr.8, 23.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

kopējā (dzīvojamā) platība

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

kopējā (dzīvojamā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

I.M.,

***

***

***

Noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016.

2.

A.I.,

***,

māte J.I. ***.

***

***

Noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016.

3.

M.A.,

***,

vīrs D.A. ***

dēls M.A. ***

3.1.***;

3.2.***

***

***

3 personas:

vīrs D.A. ***

dēls M.A. ***

Noslēgt īres līgumus uz laiku līdz 31.08.2016.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.167

(protokols Nr.8, 23.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

kopējā (dzīvojamā) platība,

personu skaits

Darbavieta

Lēmums

1.

A.B.,

***,

***

***

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

Noslēgt īres līgumu uz darba attiecību laiku pašvaldības iestādē, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

2.

G.B.,

***

***

***

VP RRP Jūrmalas iecirknis

Noslēgt īres līgumu uz darba attiecību laiku Jūrmalas pilsētā, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF