Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 166

protokols Nr. 8, 22. punkts

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un
sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 9., 10. un 11.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/3) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 12.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.57, Raiņa ielā 62, Jūrmalā.

2. Noslēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.166

(protokols Nr.8, 22.punkts)

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

(saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikumu Nr.11
„Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā”)

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits, kopējā (dzīvojamā) platība, personu skaits

Lēmums

1.

O.B., ***

***

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.


Lejupielāde: DOC un PDF