Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 165

protokols Nr. 8, 21. punkts

Par dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, 14.panta ceturto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumuNr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/3) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 12.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.165

(protokols Nr.8, 21.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Dzīvojamā telpas adrese, piederība, istabu skaits, kopējā (dzīvojamā) platība, personu skaits,

iesniedzēja deklarēšanās gads

Dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgšanas tiesiskais pamats

Lēmums

1.

N.S.,

***

***

Līgums ar M.S., ***, (N.S. tēva māte) noslēgts 19.03.1998. bez noteikta termiņa.

Īrniece M.S. mirusi 02.01.2014.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.


Lejupielāde: DOC un PDF