Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 164

protokols Nr. 8, 20. punkts

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma
noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā)

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.711 „Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē” un 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.8 „Par atzinuma sniegšanu būves Nr.001 telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/3) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 12.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt dzīvojamo telpu un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.164

(protokols Nr.8, 20.punkts)

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu

(saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, turpmāk - Saistošie noteikumi)

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits, kopējā (dzīvojamā) platība, personu skaits

Lēmums

1.

M.L.,

***

Nesastāv,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu,

neatliekami sniedzama palīdzība

***

***

Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF