Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 163

protokols Nr. 8, 19. punkts

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un
personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/3) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 12.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamās telpas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus un izslēgt personas no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.163

(protokols Nr.8, 19.punkts)

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un

personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

(saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, turpmāk - Saistošie noteikumi)

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Esošās dzīvojamās telpas adrese, deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

kopējā (dzīvojamā) platība, personu skaits

Lēmums

1.

J.B.,

***

2004.

1.grupa,

saskaņā ar Saistošo noteikumu

3.4.3.apakšpunktu,

bērns bez vecāku gādības,

rindas Nr.17

***.

***

1.Piešķirt dzīvojamo telpu.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

2.

E.M.,

***

2013.

1.grupa,

saskaņā ar Saistošo noteikumu

3.4.3.apakšpunktu,

bērns bez vecāku gādības,

rindas Nr.117

***

***

1.Piešķirt dzīvojamo telpu.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

3.

S.M.,

***

2013.

1.grupa, saskaņā ar Saistošo noteikumu

3.4.3.apakšpunktu,

bērns bez vecāku gādības,

rindas Nr.119

***

***

1.Piešķirt dzīvojamo telpu.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.


Lejupielāde: DOC un PDF