Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 159

protokols Nr. 8, 15. punkts

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ projektu konkursā aktivitātē
„KA2 – Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai””

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 12.decembra uzsaukumu „Call for Proposals 2013 — EAC/S11/13 — Erasmus+ Programme” , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ projektu konkursā aktivitātē „KA2 – Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai ”” ar projekta pieteikumu „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā (Remembrance – Totalitarianism in Europe and Historical Consciousness in a European Context)”.

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. stimulēt jauniešu aktīvu līdzdalību demokrātiskā dzīvē, tādējādi sekmējot aktīvas pilsoniskas attieksmes veidošanos un veicinot jauniešu iesaistīšanos vēsturiskās atmiņas veidošanā;

2.2. palielināt informētību par Eiropas dažādību pagātnē un šobrīd;

2.3. izstrādāt līdzekļus, kas palīdzētu skolēniem, skolotājiem un ikvienam interesentam padziļināti aplūkot konkrēto vēstures segmentu savas valsts un visas Eiropas kontekstā.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku 36 mēneši no 2014.gada 1.septembra.

4. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 277970.00, kur Eiropas Komisijas finansējums ir EUR 277970.00 (100%).

5. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2014.gada 30.aprīlim uzdot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktorei Sandrai Ronei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF