Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 157

protokols Nr. 8, 13. punkts

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ atklātā projektu konkursā
aktivitātē „KA101 – Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam””

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 12.decembra uzsaukumu „Call for proposals 2013 — EAC/S11/13 — Erasmus+ programme”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Vaivaru pamatskolas dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101 – Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam”” ar projekta pieteikumu ”Efektīvs administrācijas, pedagoga un atbalsta personāla komandas darbs iekļaujošā klasē un skolā”.

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. attīstīt iekļaujošas skolas administrācijas, pedagoga un atbalsta personāla komandas darbu iekļaujošā klasē;

2.2. partnerskolā Vācijā dalīties pieredzē, lai gūtu jaunas zināšanas un paaugstinātu prasmes darbā ar skolēniem ar attīstības traucējumiem iekļaujošā klasē;

2.3. izglītības konferencē Ungārijā popularizēt Vaivaru pamatskolas pieredzi sporta stundu un ārpusklases fizisku aktivitāšu organizēšanā neredzīgiem un skolēniem ar kustību traucējumiem iekļaujošā vidē;

2.4. attīstīt skolas administrācijas un pedagogu komandas darbu jaunu mācību programmu un metodiku izstrādāšanā.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku 12 mēneši no 2014.gada 1.septembra.

4. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7440,00 EUR, kur Eiropas Komisijas finansējums ir 7440,00 EUR (100%).

5. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2014.gada 15.aprīlim uzdot Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskolas direktorei Inesei Kārkliņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF