Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 156

protokols Nr. 8, 12. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu pieteikumu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2014. – 2020.gadam vadlīnijām un saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 12.decembra uzsaukumu „Call for proposals 2013 — EAC/S11/13 — Erasmus+ programme”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu „BSSSC Youth meeting ” (The Baltic Sea States Subregional Co-operation) (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - veicināt sadarbību darbam ar jauniešiem un jaunatnes politikas jomas veidotājiem Baltijas jūras reģionā.

3. Noteikt projekta ieguvumu – uzlabot sadarbību starp jaunatnes jomas veidotājiem un īstenotājiem Baltijas jūras reģionā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.janvārim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 20 000.00, kur Eiropas Komisijas finansējums ir EUR 20 000.00 (100%).

6. Projekta pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2014.gada 30.aprīlim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF