Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 155

protokols Nr. 8, 11. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Jaunatnes politikas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi
īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2014.gada 13.marta rīkojuma Nr.1-4/28 pielikumu „Atklāta projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikumu „Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģiju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ar projekta pieteikumu „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt Jūrmalas pilsētas jauniešiem interesantas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sekmēt jauniešu sabiedrisko līdzdalību, prasmju pilnveidošanu un sociālo iekļaušanos.

3. Noteikt projekta ieguvumu – veicināta jauniešu sabiedriskā līdzdalība.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2014.gada 2.jūnijam līdz 2014.gada 30.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 4400.00, kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums ir EUR 4400.00 (100%).

6. Projekta pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2014.gada 14.aprīlim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF