Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 519.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 10.aprīlīNr. 153

protokols Nr. 8, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes
„Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta
halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta trešo daļu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt aizņēmumu 4 778 864,93 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, aktivitātes „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1. 2014.gadā – 2 700 000 euro;

1.2. 2015.gadā – 2 078 864,93 euro.

Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 519.lēmumu

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams desmit gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF