Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 152

protokols Nr. 8, 7. punkts

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības
ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem

Pamatojoties uz 2012.gada 25.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” 23.6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lai nodrošinātu kopsavilkuma ziņojuma par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem sagatavošanu, apstiprināt finansējuma apmēru kapitālsabiedrībām pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, kuru plānots pie­šķirt pašvaldības dotācijas vai ieguldījuma veidā turpmākajiem trijiem pārskata ga­diem saskaņā ar pielikumu.

2. Katru gadu, pie gadskārtējā pašvaldības budžeta izstrādāšanas, precizēt plānoto finansējuma apmēru kapitālsabiedrībām pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, kuru plānots piešķirt pašvaldības dotācijas vai ieguldījuma veidā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF