Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 151

protokols Nr. 8, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710
„Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali
Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 72. un 73.punkta prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 2.aprīļa pozitīvu atzinumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā:

1. Svītrot 16.punktu.

2. Papildināt ar 97.punktu, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.151

(protokols Nr.8, 3.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods vai reģ.Nr.

Adrese

2014.gads

zivju tīkli

reņģu tīkli

reņģu tīkli no 01.12. līdz 15.04.

lucīšu murdi

zivju murdi

reņģu stāvv.

zivju āķi

97.

16.12.2013.

I.R.

***

***

1

Piešķirts 2014.gadā

105

85

30

40

8

15

1200

Limits 2014.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2014.gada limita atlikums

-

-

-

-

10

-

-


Lejupielāde: DOC un PDF