Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 71

protokols Nr. 4, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.591
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā
ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18”

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „IMMO 2010”, vienotais reģistrācijas numurs 40103316820 (turpmāk – Pasūtītājs), 2013.gada 2.septembra iesniegumu, reģistrācijas Nr.1.1-37/6765, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2012.gada 1.novembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.591 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18” (turpmāk tekstā – Lēmums Nr.591).

[2] Lēmuma Nr.591 1.punktā Pasūtītājam tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 4104 Meža prospektā 18, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals) un līdz 2013.gada 1.jūnijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18 (turpmāk – Būve) restaurācijai un rekonstrukcijai.

[3] Būvvalde 2012.gada 15.novembrī akceptēja būvprojektu Nr.2105 „Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.004 rekonstrukcija un restaurācija Meža prospektā 18, Jūrmalā” (turpmāk – Būvprojekts Nr.2105). Tātad Lēmuma Nr.591 prasības par būvprojekta akceptu Pasūtītājs ir izpildījis. Būvvalde nav izdevusi būvatļauju būvdarbu turpināšanai Būvē un tātad Pasūtītājs nav izpildījis Lēmuma prasības par būvatļaujas saņemšanu.

[4] 2013.gada 2.augustā Dome izdeva Pasūtītājam brīdinājumu Nr.1.1-37/4077 par Lēmuma Nr.591 piespiedu izpildi (turpmāk – Brīdinājums). Brīdinājumā Pasūtītājam tika izteikts aicinājums izpildīt Lēmumu labprātīgi – novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā līdz 2013.gada 2.septembrim saņemt būvatļauju Būves restaurācijai un rekonstrukcijai.

[5] 2013.gada 16.septembrī Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) pārbaudīja Būvi un konstatēja:

[5.1] Lēmuma Nr.591 1.punkta prasības par būvatļaujas saņemšanu līdz 2013.gada 2.septembrim nav izpildītas;

[5.2] nav pildīti Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektora Ainas Birinas dotie norādījumi par būvdarbu pārtraukšanu objektā;

[5.3] būvdarbi objektā turpināti patvaļīgi ar atkāpēm no Būvvaldē akceptētā Būvprojekta Nr.2105.

[6] 2013.gada 21.oktobrī Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta pirmo daļu, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu CC Nr.001077 par patvaļīgo būvniecību.

[7] 2013.gada 2.septembrī Dome saņēma Pasūtītāja iesniegumu par Lēmuma Nr.591 labprātīgas izpildes termiņa pagarināšanu ar lūgumu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 47.panta otro daļu un 48.panta pirmo daļu, pagarināt Brīdinājumā noteikto termiņu Lēmuma Nr.591 labprātīgai izpildei sekojošu iemeslu dēļ:

[7.1] Pasūtītājs ir daļēji izpildījis Lēmuma Nr.591 1.punktu, 2012.gada 15.novembrī akceptējot Būvprojektu Nr.2105;

[7.2] Pasūtītājs ir saņēmis Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļauju, kura ir derīga līdz 2015.gada 30.decembrim;

[7.3] Pasūtītājs ar savām darbībām nav nodarījis būtisku kaitējumu sabiedrībai vai dabai un nav saņemti arī trešo personu iesniegumi par būvniecības procesā radīto kaitējumu vai tiesību aizskārumu un līdz ar to nepastāv šķēršļi Lēmuma Nr.591 1.punkta labprātīgas izpildes termiņa pagarināšanai.

[8] 2013.gada 21.oktobrī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Pasūtītāja paskaidrojumu. Paskaidrojumā Pasūtītājs norāda uz to, ka Domei ir lūgts pagarināt Lēmuma Nr.591 1.punkta izpildes termiņu, būvdarbi objektā ir pārtraukti un pasūtītājs ir uzsācis būvatļaujas saņemšanas procesu, pieaicinot speciālistus.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[9] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2], [3], [4] un [6]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[10] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[11] 2013.gada 2.septembrī Dome ir saņēmusi Pasūtītāja iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu.

Ar Lēmumu Nr.591 Pasūtītājam tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas Zemes gabalā un Pasūtītājs ir gatavs izpildīt Lēmuma Nr.591 1.punktu, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks būvatļaujas saņemšanai.

[12] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma izpildes termiņu (sk. [10] un [11] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1. panta trešo daļu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 68. panta otrās daļas 1. punktu, 68. panta trešo daļu, 79. panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 4. punktu, 30. panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.591 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Meža prospektā 18, Jūrmalā kopīpašniekam un pasūtītājam SIA „IMMO 2010”, vienotais reģistrācijas numurs 40103316820, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 Meža prospektā 18, Jūrmalā un līdz 2014.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā izmaiņu projektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4104 004) Meža prospektā 18, Jūrmalā restaurācijai un rekonstrukcijai.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmumu Nr.591 pārējā daļā atstāt negrozītu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF