Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 47

protokols Nr. 3, 25. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601,
Jūrmalā, izsoli atzīšanu par nenotikušu

2013.gada 12.septembrī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.541 „Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, atsavināšanu”, kurā noteikts atsavināt, pārdot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7174, kas sastāv no nedzīvojamas telpas Nr.601 kopējā platībā 36,18 m2 un kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm: diviem šķūņiem (kadastra apzīmējumi 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004), un zemes (kadastra apzīmējums 1300 021 7606). Apstiprināta izsoles sākumcena Ls 1050,00 (EUR 1494,02), tajā skaitā nedzīvojamo telpu cena Ls 850,00 (EUR 1209,44), uz telpām attiecināmās zemes gabala domājamās daļas cena Ls 200,00 (EUR 284,57). Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.541 „Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 8.1.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 901 7174, izsoli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF