Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 46

protokols Nr. 3, 24. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3,
Jūrmalā, trešās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 3.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.166 „Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu”, ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8005, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 kopējā platībā 22,7 m2 un kopīpašuma 2270/21980 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – diviem šķūņiem (kadastra apzīmējumi 1300 021 9612 003, 1300 021 9612 004), un zemes (kadastra apzīmējums 1300 021 9612). Pirmās izsoles apstiprinātā nosacītā cena (izsoles sākumcena) Ls 1 000 (EUR 1422,87), tostarp apbūve Ls 500 (EUR 711,44), zemes domājamā daļa Ls 500 (EUR 711,44). Noteiktajā termiņā (līdz 2013.gada 26.jūnijam) netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

2013.gada 12.septembrī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.543 „Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu”. Otrās izsoles apstiprinātā nosacītā cena (izsoles sākumcena) Ls 800 (EUR 1138,30). Noteiktajā termiņā - 2013.gada 4.decembrī, fiziska persona – J.Z. (personas kods ***) iemaksāja Jūrmalas pilsētas domes kontā izsoles reģistrācijas maksu Ls 50 un nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas 80 Ls (kopā Ls 130). Uz izsludināto izsoli 2013.gada 11.decembrī nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.166 „Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 8.1.1.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 15.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 900 8005, izsludināto izsoli, jo uz izsoli nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

2. Noteikt dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8005, trešo izsoli, un apstiprināt trešās izsoles sākumcenu Ls 800 (EUR 1138,30), tostarp apbūve Ls 400 (EUR 569,15), zemes domājamā daļa Ls 400 (EUR 569,15).

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes:

3.1. 2013.gada 3.aprīļa lēmuma Nr.166 „Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu” 4.punktu;

3.2. 2013.gada 12.septembra lēmuma Nr.543 „Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu” 3.1.1. un 3.1.2. apakšpunktu.

4. Izveidot dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektora p.i. G.Smalkā,

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Īpašuma pārvaldes vadītāja p.i. A.Grants,

komisijas locekļi:

- Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i. E.Grante,

- Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs p.i. A.Paegle,

- Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. S.Brauere,

- Pašvaldības īpašumu nodaļas referente I.Lindemane.

5. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā organizēt dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, trešo izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF