Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 44

protokols Nr. 3, 22. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 016 5006 Matildes ielā 15, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk- Pilsētplānošanas nodaļa) saņēma M.M. (personas kods ***) 2013.gada 12.marta iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.2-1/1001) par iespēju izsniegt atļauju īpašuma esošas situācijas sakārtošanai zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Jūrmalā, Matildes ielā 15.

Apsekojot objektu uz vietas un iepazīstoties ar Pilsētplānošanas nodaļas rīcībā esošo arhīva dokumentāciju konstatēta dzīvojamās mājas patvaļīga būvniecība zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Jūrmalā, Matildes ielā 15.

Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajos gadījumos.

Saskaņā ar Pilsētplānošanas nodaļas rīcībā esošo informāciju dzīvojamās mājas būvniecība ir veikta pagājuša 20.gadsimta 60-ajos gados un nav atrodama vēsturiska dokumentācija par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Matildes ielā 15 būvniecību.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000002159, nekustamais īpašums Matildes ielā 15, Jūrmalā sastāv no zemes gabala 1105 m2 platībā ar kadastra numuru 1300 016 5006 un uz tā atrodas namīpašums: divas palīgceltnes (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr.002, 003), īpašnieks M.M. (personas kods ***).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk-Dome) ieskatā, īpašnieks M.M. (turpmāk- Būvētājs) ar savām darbībām nav nodarījis būtisku kaitējumu sabiedrībai un tātad, atbilstoši vispārējo tiesību principiem administratīvajā procesā, Būvētājam ir jādod iespēja sakārtot uzsākto būvniecību atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, tas ir, izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībās, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Piemērojamā tiesību norma dod iestādei arī rīcības brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījumā izdot lēmumu par iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. Rīcības brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts augstāks taisnīguma līmenis individuālajā gadījumā un iestāde savu rīcības brīvību var izmantot tikai šai nolūkā.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Domei, atbilstoši Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā noteiktajam ir pienākums izdot administratīvo aktu, ar kuru administratīvā akta adresātam tiktu uzlikts par pienākumu novērst patvaļīgās būvniecības sekas – sakārtot esošo situāciju zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Jūrmalā, Matildes ielā 15.

Domei ir iespēja pieņemt trīs dažādus lēmumus:

pirmkārt , par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

otrkārt , Dome, pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta sesto daļu, pieņem lēmumu par patvaļīgās būvniecības objekta nojaukšanu;

treškārt, par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles.

Konkrētajā gadījumā Domes ieskatā ir pieņemams lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu esošās - situācijas sakārtošanai zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Jūrmalā, Matildes ielā 15.

Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas 3. un 4.punkts, 13.panta pirmā daļa, 16.panta pirmā daļa, 30.panta otrā, trešā, ceturtā daļa, piektās daļas 1.punkts un 2.punkts, sestā daļa, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1.punkts, 68.panta otrā un trešā daļa, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 102. un 105.punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot īpašniekam M.M. (personas kods ***), novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Matildes ielā 15, Jūrmalā un līdz 2014.gada 1.septembrim saņemt akceptētu projektu un būvatļauju dzīvojamai ēkai zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 016 5006.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF