Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 43

protokols Nr. 3, 21. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Krusas ielā 3, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

Izskatot SIA „Projekts 77” (reģistrācijas Nr.40103595432) sertificētas zemes ierīkotājas S.G. (sertifikāta Nr.AA000000070) 2013.gada 28.oktobrī iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/5007) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Krusas ielā 3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 021 1510) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

SIA „Projekts 77” 2013.gada 20.augustā ir noslēgusi līgumu ar zemes vienības Krusas ielā 3, Jūrmalā īpašnieku valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” (reģistrācijas Nr.40003032065) nekustamā īpašuma direkcijas direktoru V.S. (darbojas saskaņā ar 2013.gada 2.janvārī izsniegto komercpilnvaru Nr.DJU-13.1/7-2013) izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam, kurš saskaņots ar būvju īpašnieces S.M. (personas kods ***) pilnvaroto personu A.J. (personas kods ***) un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” (reģistrācijas Nr.40003192154) valdes priekšsēdētāju A.S..

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.augusta lēmumu Nr.14-9/243 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Krusas ielā 3, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 15.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (Nr.1.2-21/1).

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Krusas ielā 3, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar SIA „Projekts 77” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 208m2 piešķirt nosaukumu Sloka 1112, Jūrmala un noteikt, ka zemes vienības Sloka 1112, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF