Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 40

protokols Nr. 3, 18. punkts

Par dalību projektā „Dabas daudzveidības saglabāšana
dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas””

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piekrastei.lv”, reģistrācijas Nr.55403037101, sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi sagatavojusi projekta „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas”” (turpmāk – Projekts) pieteikumu Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursam Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē”.

Projektā paredzēts izpļaut niedrājus un pļavas dabas lieguma „Lielupes grīvas pļavas” I, II, III, V teritorijā, lai nodrošinātu bioloģisko daudzveidību. Projekta darbības norisināsies pašvaldībai piederošos un apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos, vismaz 80 ha platībā, kā arī tiks uzstādīti 5 informatīvie stendi.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 24.panta 1.punktu, Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 32.panta trešo daļu un to, ka niedrāju un pļavu pļaušana ir augstākās prioritātes apsaimniekošanas aktivitāte, lai nodrošinātu šī dabas lieguma dabas daudzveidības saglabāšanu, uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 24.janvāra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piekrastei.lv”, reģistrācijas Nr.55403037101, dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursā Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē” projekta „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas”” ietvaros, niedrāju un pļavu pļaušanu un informatīvo stendu uzstādīšanu apmeklētāju vajadzībām.

2. Projekta īstenošanai kopējais paredzētais finansējums ir 25 620,00 euro (18 005,84 LVL), no kura Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums ir 20 496,00 euro (14 404,67 LVL) - 80%, bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 5 124,00 euro (3 601,17 LVL) - 20%.

3. Atbalstīt Projekta līdzfinansējumu Projekta ieviešanai, ja finanšu saņēmējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piekrastei.lv” ievēro šādus nosacījumus:

3.1. ja Projekts tiek apstiprināts 2014.gadā Latvijas Vides aizsardzības fondā.

3.2. ja pirms Projekta ieviešanas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem puses (Jūrmalas pilsētas dome un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piekrastei.lv”) rakstiski vienojas par Projekta īstenošanu;

3.3. ja Projekta finansējuma saņēmējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piekrastei.lv” godprātīgi pilda savas saistības gan pret domi, gan pret Vides aizsardzības fondu, ievērojot nosacījumus par Projekta iesniegšanu, īstenošanu un pabeigšanu atbilstoši apstiprinātajam Projektam.

4. Projekta līdzfinansējumu 5 124,00 euro apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžeta.

5. Projekta ieviešanas kontroli nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF