Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 37

protokols Nr. 3, 15. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, lai izveidotu vienotu nekustamo īpašumu, racionāli pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai ūdens apgādes un notekūdeņu novadīšanas jomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos šādus nekustamos īpašumus, kuru vērtība noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā par 1 024 620,77 EUR (viens miljons divdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit euro 77 centi) un iegūstot jaunas 1 024 620 (viens miljons divdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit) kapitāla daļas:

1.1. nekustamā īpašuma Jūrmalā, Promenādes ielā 1A (kadastra Nr.1300 008 4502) sastāvā esošo apbūvi 333 805,72 EUR vērtībā, kas sastāv no kantora ēkas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 001), administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 002), garāžas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 003), smilšu noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 006), caurlaides ēkas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 009), sūkņu mājas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 010), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 011), metinātavas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 012), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 013), noliktavas ar sadzīves telpām (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 014), nojumes (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 015) un artēziskās akas (kadastra apzīmējums 1300 008 4502 050);

1.2. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skautu ielā 2A (kadastra Nr.1300 017 1303), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 017 1303) 31 445,47 EUR vērtībā un būves - notekūdeņu pārsūknēšanas stacija (kadastra apz.1300 017 1303 001) 31 730,04 EUR vērtībā;

1.3. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puškina ielā 7A (kadastra Nr.1300 026 2507), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 026 2507) 3 699,47 EUR vērtībā un būves - pārsūknēšanas stacija (kadastra apzīmējums 1300 026 2507 001) 33 295,20 EUR vērtībā;

1.4. nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubulti 0058 (kadastra Nr.1300 010 0083) sastāvā esošo zemes gabalu (kadastra apzīmējums 1300 010 0058) 12 948,13 EUR vērtībā;

1.5. nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mežmalas ielā 41 (kadastra Nr.1300 018 0907) sastāvā esošo inženierbūvi (kadastra apzīmējums 1300 018 0907 050) 182 696,74 EUR vērtībā;

1.6. nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 58C (kadastra Nr.1300 004 0054) sastāvā esošo zemes gabalu (kadastra apzīmējums 1300 004 6001) 395 000 EUR vērtībā.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītie nekustamie īpašumi, pēc to ieguldīšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā, izmantojami pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF