Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 36

protokols Nr. 3, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas
Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 6.fāzē

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju veselības saglabāšanu un veselības veicināšanu, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 6.fāzes mērķiem un prasībām (WHO European Healthy Cities Network Phase VI (2014-2018) of the WHO European healthy cities Network: goals and requirements), Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2013.gada 11.decembra atzinumu (sēdes protokols Nr.1.1-85/8), Veselības veicināšanas plānu Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340), Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.504), Vadlīnijām pašvaldībām veselības veicināšanā (apstiprināts ar Veselības ministrijas 2011.gada 29.decembra rīkojumu Nr.243) un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu tīkla 6.fāzē (World Health Organization European Healthy Cities Network Phase VI).

2. Noteikt dalības mērķi – pašvaldības iedzīvotāju veselības saglabāšana un veselības veicināšana, saņemot Pasaules Veselības organizācijas sniegto metodoloģisko atbalstu, sadarbojoties tieši ar Pasaules Veselības organizāciju, un sadarbojoties starptautiskā līmenī ar veselību veicinošām pašvaldībām.

3. Īstenošanas laiks 2014.-2018.gads.

4. Par lēmuma 1.punktā minēto pasākumu īstenošanu atbildīgais darbinieks – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF