Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 35

protokols Nr. 3, 13. punkts

Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju veselības saglabāšanu un veselības veicināšanu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu (sēdes protokols Nr.1.1-85/4), Veselības veicināšanas plānu Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340), Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.504), Vadlīnijām pašvaldībām veselības veicināšanā (apstiprināts ar Veselības ministrijas 2011.gada 29.decembra rīkojumu Nr.243) un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas pievienošanos Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam.

2. Noteikt dalības mērķi – pašvaldības iedzīvotāju veselības saglabāšana un veselības veicināšana, saņemot Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Slimību kontroles un profilakses centra sniegto atbalstu, un sadarbojoties ar veselību veicinošām pašvaldībām nacionālā līmenī.

3. Par lēmuma izpildi atbildīgais darbinieks – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF