Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 33

protokols Nr. 3, 10. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, 14.panta ceturto daļu, 15.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5., 4.2. un 4.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 8.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/1) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 15.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar 2.pielikumu sakarā ar īrnieka maiņu.

3. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 3.pielikumu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu.

4. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 4.pielikumu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumos minētos īres līgumus.

6. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, attiecīgais lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.33

(protokols Nr.3, 10.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

Nr.

p.k.

Iesniedzēja

vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Esošā dzīvojamā telpa: adrese, piederība, istabu skaits, platība, cilvēku skaits, iesniedzēja deklarēšanās gads

Izīrējamā dzīvojamā telpa: adrese, piederība, istabu skaits, platība, labiekārtotība, cilvēku skaits

Lēmums

1.

J.F.

***

***, Jūrmala

pašvaldības īpašums

1 istaba,

18,40 m2 (22,24 m2),

daļējas ērtības,

1 cilvēks

2003.

***, Jūrmala

pašvaldības īpašums

1 istaba,

18,40 m2 (22,24 m2),

daļējas ērtības

1 cilvēks

Noslēgt līgumu ar J.F. par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz laiku līdz 2016.gada 31.augustam.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.33

(protokols Nr.3, 10.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

p.k.

Iesniedzēja

vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Dzīvojamā telpa: adrese, istabu skaits, platība, cilvēku skaits, iesniedzēja deklarēšanās gads

Dzīvojamās telpas īres līgums

Īres līguma noslēgšanas tiesiskais pamats

Lēmums

1.

I.V.

***

***, Jūrmala

pašvaldības īpašums

2 istabu dzīvoklis

35,40 m2 (54,80 m2),

1 cilvēks

1982.

Līgums noslēgts 07.08.1995. ar A.V. bez noteikta termiņa.

Īrnieks A.V. (personas kods ***) – I.V. tēvs - miris 31.01.2012.

Noslēgt līgumu ar I.V. par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.33

(protokols Nr.3, 10.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu

Nr.

p.k.

Iesniedzēja

vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamā telpa: adrese, istabu skaits, platība, cilvēku skaits, iesniedzēja deklarēšanās gads

Dzīvojamās telpas īres līgums

Īres līguma noslēgšanas tiesiskais pamats

Lēmums

1.

N.K.

***

sieva R.K.

(***)

***, Jūrmala

pašvaldības īpašums

3 istabu dzīvoklis

37,60 m2 (64,10 m2), 1981.

Līgums noslēgts 16.03.1982. ar N.K. bez termiņa.

N.K. vēlas apmainīt dzīvojamo telpu *** pret M.P. izīrēto dzīvojamo telpu ***. Apmaiņas iemesls - nepieciešama mazāka dzīvokļa platība. Pārējo pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana ir.

1. Piekrist dzīvojamo telpu *** un *** apmaiņai.

2. Noslēgt līgumu ar N.K. par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

3. Noslēgt līgumu ar M.P. par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

2.

M.P.

***

dēls A.P.

(***),

dēla sieva D.P.(***),

mazdēls D.P. (***)

***,

Jūrmala

pašvaldības īpašums

1 istabas dzīvoklis

17,10 m2 (33,80 m2),

2005.

Līgums noslēgts 04.10.2005. ar M.P. bez termiņa ierobežojuma.

M.P. vēlas apmainīt dzīvojamo telpu *** pret N.K. izīrēto dzīvojamo telpu ***. Apmaiņas iemesls - nepieciešama lielāka dzīvokļa platība. Pārējo pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana ir.4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.33

(protokols Nr.3, 10.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Iesniedzēja

vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Esošā dzīvojamā telpa: adrese, istabu skaits, platība, cilvēku skaits, iesniedzēja deklarēšanās gads

Izīrējamā dzīvojamā telpa: adrese, piederība, istabu skaits, labiekārtotība, platība, cilvēku skaits

Dzīvojamās telpas īres līgums

Darba vieta

Lēmums

1.

L.M.

***

***, Jūrmala

pašvaldības īpašums

1 istabas dzīvoklis,

16,50 m2 (26,40 m2),

dienesta viesnīca

1 cilvēks

2011.

***, Jūrmala

pašvaldības īpašums

1 istabas dzīvoklis,

16,50 m2 (26,40 m2),

dienesta viesnīca

1 cilvēks

Līgums ar L.M. noslēgts 23.02.2011. līdz 17.02.2014.

Jūrmalas pilsētas domes deputāte, pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja

Pagarināt līgumu ar L.M. par dienesta dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz pašvaldības deputāta pilnvaru laiku, bet ne ilgāk kā līdz 17.02.2017.

2.

E.K.

***

vīrs G.K. (***),

meita A.K. (***),

meita A.K. (***)

***, Jūrmala,

privātīpašums -

lietošanas tiesības

4 cilvēki

2002.

***, Jūrmala

pašvaldības īpašums

2 istabu dzīvoklis

25,90 m2 (53,70 m2)

labiekārtots

dienesta viesnīca

4 cilvēki

Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” pirmsskolas skolotāja

Noslēgt līgumu ar E.K. par dienesta dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz darba attiecību laiku pašvaldības iestādē, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF