Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 27

protokols Nr. 3, 3. punkts

Par Sadarbības līguma noslēgšanu
ar Latvijas Volejbola federāciju

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētā veselīgo dzīves veidu, uzlabotu iedzīvotāju fizisko aktivitāti un pilsētas starptautisko atpazīstamību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt Sadarbības līgumu ar Latvijas Volejbola federāciju par sadarbību Latvijas un starptautisko pludmales volejbola sacensību piesaistīšanā un organizēšanā Jūrmalas pilsētā, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.27

(protokols Nr.3, 3.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. _______

Jūrmalā 2014.gada ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357, adrese: Jomas iela 1/5, LV-2015 (turpmāk –Dome) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

Biedrība „Latvijas Volejbola federācija”, reģ. Nr. 40008023463, adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, (turpmāk – LVF) tās prezidenta A.S. personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti “Puses”, noslēdz sekojoša satura līgumu (turpmāk – Līgums) .

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses sadarbojas, lai popularizētu pludmales volejbolu organizējot Latvijas mēroga sacensības, kā arī piesaistot Jūrmalai starptautiskas sacensības (Eiropas volejbola konfederācijas un Starptautiskās volejbola federācijas oficiālās starptautiskās sacensības) pludmales volejbolā, lai veicinātu veselīgu dzīves veidu un lai popularizētu Jūrmalu kā kūrortpilsētu, saskaņā ar šo Līgumu un ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās normas.

2. LVF TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. LVF apņemas veicināt, darot visu iespējamo, lai piesaistītu, organizētu un īstenotu Latvijas un starptautisko pasākumu norisi Jūrmalas pilsētā, kas vērsts uz Līguma priekšmetā minēto sadarbības mērķu īstenošanu.

2.2. Katru gadu LVF saskaņo ar Domi nākošā gada pludmales volejbola sacensību plānu un sacensību norises vietas.

2.3. LVF veic visas nepieciešamās darbības saskaņojot starptautisko sacensību organizēšanu ar Eiropas volejbola konfederāciju un Starptautisko volejbola federāciju.

3. DOMES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Dome apņemas katru gadu nodrošināt nepieciešamo finansiālo atbalstu, atbilstoši Domes apstiprinātajai tāmei, kā arī veikt tehnisko un praktisko pusi Latvijas un starptautisku pludmales volejbola sacensību organizēšanā un īstenošanā Jūrmalas pilsētas teritorijā .

3.2. Dome apņemas veicināt stacionāras un stabilas pludmales sacensību vietas izveidi atbilstoši starptautisko sacensību organizēšanas noteikumiem.

3.3. Domei ir tiesības pludmales sacensību organizēšanai piesaistīt trešo personu.

3.4. Nepieciešamības gadījumos Domei ir tiesības sniegt LVF ieteikumus par šī Līguma saistību izpildi, tai skaitā arī izpildes veidu, laiku un vietu.

4. LĪGUMA DARBĪBA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tā izbeigšanai savstarpēji vienojoties.

4.2. Līguma grozījumi iegūst juridisku spēku tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Ja pušu starpā rodas strīds par Līguma izpildi, puses izmanto visas iespējas to atrisināšanai savstarpēji vienojoties Līgumā minētajā kārtībā.

5.2. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 10 (desmit) dienu laikā pēc šādu pretenziju saņemšanas, izņemot Līgumā minētos gadījumos.

5.3. Ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto kārtību.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums ir saistošs tās tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.2. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām un parakstīts 2 (divos) oriģināleksemplāros - katrai Pusei pa vienam.

6.3. Puses apņemas paziņot par adreses izmaiņām. Šādi paziņojumi ir iesniedzami otrai Pusei rakstveidā vai izsūtāmi uz tās adresi, kas norādīta Līgumā, bet, ja ir bijuši paziņojumi par adreses maiņu, tad tie nosūtāmi uz pēdējā paziņojumā norādīto adresi. Šādiem paziņojumiem nav nepieciešams otras Puses akcepts.

7. PUŠU REKVIZĪTI

Dome

LVF

Jūrmalas pilsētas dome

Biedrība „Latvijas Volejbola federācija”

reģ.Nr.90000056357

reģ.Nr.40008023463

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Grostonas 6b, Rīga

LV-2015, tel.67093800

LV-1013,

z.v. G. Truksnis

 z.v. A. S.


Lejupielāde: DOC un PDF