Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 17

protokols Nr. 12, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8
„Labklājības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas
4., 5. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

„Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu”.

2. Grozīt 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„2. Pārvalde ir domes padotībā esoša iestāde, kura nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz un organizē sociālos pakalpojumus, kā arī nodrošina veselības aprūpes pieejamību, veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un īsteno sabiedrības integrāciju”.

3. Grozīt 8.1.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.1. veikt stratēģisko plānošanu sociālajā, veselības aprūpes un sabiedrības integrācijas jomā;”.

4. Grozīt 8.3.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.3. izstrādāt pašvaldības normatīvo aktu projektus sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes pieejamības, veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā;”.

5. Grozīt 8.15.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.15. izstrādāt un ieviest programmas un projektus sociālajā, veselības aprūpes pieejamības, iedzīvotāju veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā;”.

6. Papildināt ar 8.16.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.16. plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem sabiedrības integrācijas jomā;”.

7. Papildināt ar 8.17.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.17. apkopot informāciju par Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām biedrībām un nodibinājumiem, lai apzinātu un analizētu biedrību un nodibinājumu vajadzības un aktivitātes;”.

8. Papildināt ar 8.18.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.18. atbalstīt pašvaldības iedzīvotāju pašdarbību iniciatīvas;”.

9. Papildināt ar 8.19.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.19. veicināt sociāli atstumto grupu integrāciju sabiedrībā un diskriminācijas novēršanu, mazināt sociālo atstumtību, veicinot sociālo iekļaušanos un nodarbinātību dažādās sociālās grupās;”.

10. Papildināt ar 8.20.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.20. veicināt sabiedrības līdzdalību politikas veidošanas un īstenošanas procesā pašvaldības līmenī;”

11. Papildināt ar 8.21.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.21.veicināt nacionālo vērtību un nacionālās identitātes stiprināšanu sabiedrībā;”.

12. Papildināt ar 8.22.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8.22. organizēt pasākumus dažādām sociālajām grupām, īstenot un uzraudzīt projektus un programmas sabiedrības integrācijas jomā.”

13. Grozīt 9.8.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„9.8. informēt sabiedrību par pārvaldes funkcijām un uzdevumiem, nodrošināt informācijas pieejamību par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, apjomiem un iespējām, veselības aprūpes pieejamību, veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas iespējām;”.

14. Grozīt 9.9.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„9.9. pilnveidot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējas un efektivitāti, kā arī sekmēt veselības aprūpes pieejamību un nodrošināt veselību veicinošo un sabiedrības integrācijas pasākumu norisi pašvaldības iedzīvotājiem;”.

15. Grozīt 9.20.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„9.20.sagatavot priekšlikumus domei par sociālajiem pakalpojumiem, sociālajai palīdzībai, veselības aprūpes pieejamībai, veselības veicināšanai un sabiedrības integrācijai nepieciešamo finanšu resursu apjomu;”.

16. Grozīt 15.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„15. Pārvaldes struktūru atbilstoši pārvaldes nolikuma pielikumam veido Sociālais dienests, Veselības aprūpes daļa, Finanšu daļa un Administratīvā daļa, kā arī trīs struktūrvienības – Sabiedrības integrācijas nodaļa, Dienas centrs bērniem un Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa. Sociālais dienests sastāv no Sociālās palīdzības, Sociālo pakalpojumu un Sociālā darba daļām”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF