Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 15

protokols Nr. 12, 3. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19
„Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19„Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Nolikuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Kanceleja, Administratīvā nodaļa, Juridiskā nodrošinājuma nodaļa, Tiesvedības nodaļa un Informātikas nodaļa.”

1.2. Svītrot Nolikuma 6.15. - 6.17.apakšpunktus.

1.3. Svītrot Nolikuma 12.punktu.

2. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF