Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 12

protokols Nr. 8, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17„Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Pārvaldes mērķis ir gādāt par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošināt pašvaldības īpašumu objektu remontu, satiksmes organizāciju pilsētā, kā arī nodrošināt pašvaldības iepirkumu veikšanas tiesiskumu.”

1.2. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.1. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu kārtējā remonta darbus;”

1.3. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.1. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu kārtējā remonta darbus, ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) remonta un uzturēšanas darbus, ceļa zīmju un virzienu rādītāju izvietošanu pilsētā, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanu pilsētas ielās, luksoforu objektu rekonstrukciju un izbūvi pilsētā, mākslīgo būvju (tiltu, ceļa pārvadu, grāvju un citu) remonta un uzturēšanas darbus, ēku nojaukšanu.”

1.4. Svītrot 12.1.3.apakšpunktu.

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 19.maijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF