Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 30.nolikumu un 31.nolikumu

2014.gada 30.janvārīNr. 2

protokols Nr. 3, 6. punkts

Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kultūras pasākumu finansēšanas konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka konkursa kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un finansiāli atbalstīti projektu pieteikumi Jūrmalas pilsētas kultūras pasākumiem.

2. Kultūras pasākumu finansēšanas konkursu (turpmāk – Konkurss) izsludina un organizē Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa (turpmāk – Nodaļa).

3. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija.

4. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Kultūras pasākumu finansēšanas konkursa komisija (turpmāk - Komisija), kuru apstiprina izpilddirektors, izdodot rīkojumu.

5. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Tālrunis informācijai 26787796.

II. Konkursa mērķi un prioritātes

6. Konkursa mērķi ir:

6.1. sekmēt kultūras procesa attīstību Jūrmalas kultūras iestādēs un citās Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalā;

6.2. veicināt pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs;

6.3. finansiāli atbalstīt valsts svētku, atceres dienu, gadskārtu ieražu svētku pasākumus, kultūrvēsturisku notikumu atceres pasākumus, ievērojamu personību jubileju un atceres sarīkojumus, pasākumus bērniem un jauniešiem u.c.;

6.4. finansiāli atbalstīt Jūrmalas amatierkolektīvu darbības nodrošināšanu, tai skaitā, koncertu, izstāžu, izrāžu un citu pasākumu projektu īstenošanu.

7. Konkursa prioritātes ir:

7.1. Atbalsts inovatīviem projektiem visās kultūras un mākslas nozarēs, kas sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos.

7.2. valsts, pašvaldību un privāto kultūras institūciju projekti/kopprojekti Jūrmalas pilsētas pašvaldības kultūras iestādēs;

7.3. Atbalsts projektiem, kas atspoguļo Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves daudzveidību, akcentējot kultūras nacionālās un etnogrāfiskās saknes un to izmantojumu mūsdienās, un ir nozīmīgi saistībā ar Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumiem, kā arī gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadei, Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā un citiem pilsētas un valsts mēroga pasākumiem Jūrmalā.

7.4. Atbalsts projektiem, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, viņu daiļradi un saikni ar Jūrmalu.

III. Pieteikumu iesniegšana un tajā ietveramā informācija

8. Projektu pieteikumi Konkursam jāiesniedz personīgi Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi „Jūrmalas pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursam”. Uz aploksnes jānorāda projekta pieteicējs, pieteicēja adrese.

9. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 7.martam plkst.12.00.

10. Projektu pieteikumi jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām. Lapām jābūt sanumurētām vienotā numerācijā Nolikuma 11.punktā norādītajā pieteikuma daļu secībā.

11. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

11.1. projekta pieteikums kultūras pasākumu finansēšanas konkursam (1.pielikums);

11.2. projekta tāme (2.pielikums), kurā jānorāda projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, autortiesību samaksa u. c. maksājumi, kas izteikti euro), uzrādīto izmaksu pamatojums, esošais un plānotais līdzfinansējums un tā izlietojums, plānotie ieņēmumi (norādot ieejas biļešu cenas, biļešu piederību), atsevišķi norādot no Nodaļas pieprasīto finansējumu. Iesniedzot ar izdevējdarbību saistītus projektus, tāmei jāpievieno tipogrāfijas darbu priekškalkulācija. Ja projekta pieteicējs ir pašvaldības budžeta finansēta institūcija, tad pašvaldības budžeta līdzekļi nav uzskatāmi kā projekta pieteicēja pašu finansējums.

11.3. projekta izvērsts apraksts, kurā jāiekļauj pasākuma norises apraksts, scenārijs, scenārija plāns, koncertprogramma, skices u.c. materiāli, kas raksturo projektu un līdzekļu pieprasījumu;

11.4. projekta vadītāja un darba grupas locekļu CV (autobiogrāfija), kas sniegtu informāciju par projekta īstenotāju zināšanām, darba pieredzi un profesionālajām iemaņām.

12. Projekta pieteikumu, tāmi un projekta aprakstu jāparaksta projekta pieteicēja likumīgajam pārstāvim. Kopprojekta iesniegšanas gadījumā dokumentācija jāparaksta visām projektā iesaistītajām pusēm, norādot pasākuma galveno rīkotāju - finansiāli un juridiski atbildīgo personu.

13. Projekta pieteicējs atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

14. Projekta pieteicējam ir tiesības pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu, rakstiski informējot par to Konkursa rīkotāju.

15. Nodaļa garantē, ka informācija, kuru projektu pieteicēji būs atzīmējuši ar norādi „konfidenciāli”, bez viņu piekrišanas netiks izpausta trešajām personām, izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

16. Projektu pieteikumus, kuri nav guvuši finansiālu atbalstu, pretendenti var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas.

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana

17. Projektu pieteikumus vērtē Komisija pēc šādiem kritērijiem:

17.1. projekta nozīmīgums Jūrmalas pilsētas kultūras dzīvē, projekta publicitāte un pieejamība;

17.2. projekta mākslinieciskā kvalitāte;

17.3. projekta atbilstība Nolikumā noteiktajām prioritātēm;

17.4. projekta atbilstība Nolikuma prasībām un noteiktajiem iesniegšanas termiņiem;

17.5. izklāsta korektums un pārskatāmība;

17.6. projekta paredzamais rezultāts;

17.7. projekta finansēšanai nepieciešamie līdzekļi un to pamatotība;

17.8. projekta pieteicēja spēja piesaistīt līdzfinansējumu;

17.9. pretendenta līdzšinējās darbības pieredze, uzticamība un reputācija.

18. Pēc projekta pieteikuma pārbaudes saskaņā ar Nolikuma 11.punktā norādītajām prasībām un pieaicināto neatkarīgo ekspertu slēdziena, ja tādi ir, Komisija vērtē projektu pieteikumus pēc Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, noraida Nolikuma prasībām neatbilstošos pieteikumus un nosaka atbalstāmos projektus un tiem piešķiramo finansējuma apjomu.

19. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs precizē vai papildina informāciju par savu projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz kuram projekta pieteicējam jāsniedz atbilde. Pēc informācijas saņemšanas, Komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti.

20. Par Konkursa rezultātiem visi projektu pieteicēji tiek rakstiski informēti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Konkursa komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumos norādītājām e-pasta adresēm.

21. Informācija par atbalstītajiem projektiem un to īstenošanai piešķirto finansējumu tiek publicēta Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

V. Finansējuma piešķiršanas noteikumi

22. Kultūras pasākumu projekti tiek finansēti no Nodaļas budžeta Kultūras projektu finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

23. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums var tikt izmantots tikai kārtējā gada budžeta ietvaros.

24. Atbalstāmās izmaksas ir:

24.1. projekta mākslinieciskās un tehniskās izmaksas;

24.2. projekta norises vietas izmaksas;

24.3. projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un aprīkojuma noma.

25. Neatbalstāmās izmaksas ir:

25.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana, materiālu tehniskās bāzes uzlabošana un pamatlīdzekļu iegāde;

25.2. projekta pieteicēja administratīvās izmaksas un darbinieku atalgojums;

25.3. izmaksas, kuras projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

25.4. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

25.5. prezentācijas izdevumi;

25.6. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

26. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par finansējuma piešķiršanu, Jūrmalas pilsētas dome noslēdz ar projekta īstenotāju finansēšanas līgumu (4.pielikums).

VI. Projekta darbības kontrole

27. Finansējuma saņēmējs viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5 iesniedz finanšu atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu un saturisko atskaiti par kultūras pasākuma īstenošanas gaitu un rezultātiem (5.pielikums)

28. Nodaļai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta:

28.1. aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā;

28.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi.

29. Ja projekts netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam vai piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Nodaļa var pieņemt lēmumu par piešķirtā finansējuma atmaksu vai finansējuma attiecīgu samazināšanu.

VII. Komisijas tiesības un pienākumi

30. Komisija darbojas saskaņā ar šo Nolikumu.

31. Komisijā darbojas pieci locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.

32. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā četri locekļi.

33. Komisijas kompetencē ir:

33.1. izskatīt Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus un lemt par finansējuma piešķiršanu un tā apjomu;

33.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu, norādot pamatojumu;

33.3. pieprasīt papildu informāciju no projektu pieteicējiem;

33.4. veikt aritmētisko kļūdu labojumus projektu pieteikumos;

33.5. neizskatīt projektu pieteikumus, kas jau ir realizēti;

33.6. neizskatīt projektu pieteikumus, kas netiek iesniegti pieteikumu iesniegšanas termiņā;

33.7. neizskatīt to projektu pieteicēju projektu pieteikumus, kuri līdz projekta iesniegšanas brīdim nav izpildījuši saistības par iepriekšējos konkursos finansētiem projektiem;

33.8. noraidīt projektus, kas neatbilst Nolikuma prasībām;

33.9. pagarināt vai mainīt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus;

33.10. sasaukt ārkārtas Komisijas sēdes;

33.11. veikt citas darbības atbilstoši Nolikumam.

34. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī projekta vērtēšanā.

35. Komisija savā darbā var pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai (ekspertu atzinumam ir rekomendējoša nozīme).

36. Komisijas darbu vada priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja pienākumus veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas lēmumi tiek pieņemti Komisijas sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

37. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi un Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis.

38. Konkursa komisija savu lēmumu par konkursa rezultātiem 10 darba dienu laikā rakstiski paziņo konkursa dalībniekiem.

39. Konkursa dokumentācija glabājas Nodaļā saskaņā ar lietu nomenklatūru.

VIII. Pārejas noteikumi

40. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumu Nr.5 „Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas nolikums.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 - pieteikums DOCX

Pielikums Nr.2 - tāme DOCX

Pielikums Nr.3 - darba uzdevums DOCX

Pielikums Nr.4 - līgums DOCX

Pielikums Nr.5 - atskaite DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF