Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 05.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.jūlija 19.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 17.oktobrīNr. 73

protokols Nr. 25, 40. punkts

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta pirmās daļas
1.punktu un 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma
6.pantu, 13.panta sesto, septīto un astoto daļu un
26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada
24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu
bāzes noteikumi” 69. un 79.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) iesniegšanas, pieņemšanas un pārbaudes kārtību, kā arī veic samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, sagatavošanu, reģistrāciju un izsniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Topogrāfiskās informācijas datu bāze (turpmāk – datu bāze) – ģeotelpiskā informācijas sastāvā strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums Latvijas topogrāfisko karšu 1993. gada sistēmas (TKS-93) planšetēs, LKS92 koordinātu sistēmā un kuras mēroga noteiktība ir 1:500 vai lielāka.

2.2. Topogrāfiskās informācijas uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu elektroniska uzglabāšana, regulāru kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2.3. Topogrāfiskās informācijas pārbaude – topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli.

3. Pašvaldības topogrāfiskās informācijas turētājs ir Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa (turpmāk- nodaļa), kura pilsētas administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu.

4. Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā veic:

4.1. visa veida būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, būvniecību vai ekspluatēšanu;

4.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

II. Prasības topogrāfisko un ģeodēzisko darbu veikšanai, tīkla ģeodēziskais pamatojums

5. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

6. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

7. Pēc pasūtītāja vai nodaļas pieprasījuma izpildmērījuma plānā attēlo jaunizbūvētās būves faktisko novirzi attiecībā pret projektu.

8. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, persona, kas saņēmusi atļauju veikt būvdarbus vai rakšanas darbus organizē šo inženierkomunikāciju uzmērīšanu pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas. Precizētās inženierkomunikācijas jāparāda topogrāfiskajā vai izpildmērījuma plānā. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

9. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

10. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

11. Ja topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām mērnieks izveido uzmērīšanas tīklu, kas balstās uz pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju vai to sistēmu (izņemot LatPos), mērnieks veic kontrolmērījumus, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.281 20.punkta prasības. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

12. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

13. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

III. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana datu bāzē

14. Topogrāfiskās informācijas pārbaudei Nodaļa pieņem tikai ģeodēziskajos darbos sertificētas personas izstrādātos topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, kas sagatavoti digitālā formā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

15. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu datu bāzē, mērniecības darbu izpildītājs nodaļā iesniedz:

15.1. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

15.2. topogrāfisko plānu ar uzmērāmās teritorijas robežās esošo inženierkomunikāciju, (tostarp apakšzemes) turētāju (pārvaldītāju, ekspluatētāju) saskaņojumiem atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumā norādītajam sarakstam (saskaņā ar 1.pielikumu).

15.3. vienlaikus ar topogrāfisko plānu iesniedz šī plāna digitālo versiju izmantojot elektroniskos datu nesējus (kompaktdisku, zibatmiņu u.tml.) vai nosūtot to uz e-pastu topo@jpd.gov.lv;

16. Nodaļas mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā. Iesniegtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi nodaļa veic normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā.

17. Ja pārbaudes rezultātā konstatē neatbilstības, nodaļas darbinieks neatbilstības norāda uz iesniegtā darba un atdod to iesniedzējam. Mērniecības darbu izpildītāja pienākums ir novērst nepilnības un laboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju, kā arī topogrāfisko plānu ar nodaļas atzīmēm atkārtoti iesniegt nodaļā izvērtēšanai un saskaņošanai.

18. Nodaļa saskaņo un attiecīgi reģistrē iesniegto darbu ievadīšanai datu bāzē tikai pēc visu konstatēto nepilnību novēršanas izsniedzot saskaņoto topogrāfisko plānu mērniecības darbu izpildītājam.

18.1. Informācijas apmaiņa starp datu bāzi un centrālo datu bāzi notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes jomu. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

19. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš pēc tā attiecīgas saskaņošanas, pārbaudes un reģistrācijas datu bāzē ir 2 gadi, skaitot no mērnieka paraksta datuma. Izpildmērījuma plāns ir beztermiņa.

IV. Datu bāzes izmantošana un maksa

20. Datu bāzes datu avoti ir:

20.1. ģeodēziskos darbos sertificētas personas izstrādātie topogrāfiskie plāni;

20.2. ģeodēziskos darbos sertificētas personas izstrādāti izpildmērījumu plāni;

20.3. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

21. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus nodaļa sagatavo un izsniedz:

21.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas vai kadastra grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā;

21.2. nestandartizētā apjomā un veidā, datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus;

21.3. datu apmaiņas formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, savstarpēji sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības līgumu.

22. Datu bāzē uzkrātos datus izsniedz:

22.1. Jūrmalas pilsētas domei, tās struktūrvienībām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām to funkciju un uzdevumu izpildei;

22.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu, kas iesniegts nodaļā.

23. Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, sagatavošanu, reģistrāciju datu bāzē un izsniegšanu veic pirms darbu saskaņošanas ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumā noteikto cenrādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā rēķinā norādītājā kontā. Šo saistošo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētajiem subjektiem maksu neaprēķina.

24. Nodaļa informāciju par sarkanajām līnijām, aizsargjoslām un vietējiem ģeodēziskajiem punktiem izsniedz bez maksas.

V. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošos noteikumus Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

26. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.73

(protokols Nr.25, 40.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 19.saistošajiem noteikumiem

Inženierkomunikāciju turētāju saraksts ar kuriem saskaņojami
topogrāfiskie plāni Jūrmalas pilsētā

Nr. p.k.

Valsts un pašvaldību institūcijas un/vai inženierkomunikāciju turētāja nosaukums

Adrese

Elektroniskā adrese

1.

A/S „Sadales tīkls” (vid. un zemsprieguma elektroapgādes tīkli) skaņo elektroniski

Līči, Stopiņu novads, LV-2118

st@sadalestikls.lv

2.

A/S „GASO”, Jūrmalas iecirknis

Klints iela 1, Jūrmala, LV-2015

info@gaso.lv

3.

VAS „Latvijas dzelzceļš”,

Rīgas ceļu distances dienests

Signalizācijas un sakaru distance SCB

Torņakalna iela 16-304, Rīga, LV-1004

Krūzes iela 47A-250, Rīga, LV-1002

Turgeņeva iela 14-336, Rīga, LV-1050

info@ldz.lv

4.

SIA „TET” (elektronisko sakaru tīkli), skaņo elektroniski

Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

uzraugi@tet.lv

5.

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ( elektronisko sakaru tīkli), skaņo elektroniski

Ierēdņu iela 3, Rīga, LV-1013

info@lvrtc.lv

6.

SIA „Jūrmalas Gaisma”

Jomas iela 28, Jūrmala

gaisma@jurmalasgaisma.lv

7.

SIA „Jūrmalas ūdens”

UK tīkli, Meliorācija

Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV-2015

info@jurmalasudens.lv

8.

SIA „Jūrmalas siltums”

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2018

info@jurmalassiltums.lv

9.

VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)

Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

info@lvrtc.lv

10.

SIA „Elektrons S”

Slokas iela 38-73, Jūrmala, LV-2016

info@elektronss.lv

11.

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa (Sarkanās līnijas, tauvas joslas, īpašās zonas, ģeodēzija), skaņo elektroniski

Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010

pasts@jurmala.lv

*Informācija aktualizēta uz 2020.gada janvāri. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.73

(protokols Nr.25, 40.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 19.saistošajiem noteikumiem

Topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumu cenrādis Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (*) Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

1. Par topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam*

1.1

Objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)

objekts

18.81

1.2

Objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

objekts

27.08

1.3

Objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)

objekts

31.60

1.4

Objekta platība virs 1.0 ha papildus par katru nākamo ha

ha

7.53

2. Par inženiertīklu izpildshēmu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē

2.1

Trases garums līdz 300m

objekts

18.81

2.2

Trases garums virs 300m, papildus par katriem nākamajiem 100m

metri

3.76

3. Par būvniecības izpildmērījumu pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un ievadīšanu datu bāzē

3.1

Uzmērījuma objekta nodošanai ekspluatācijā ienešana datu bāzē

objekts

11.28

3.2

Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē

objekts

11.28

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 13.panta sesto, septīto un astoto daļu un 26.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 69. un 79.punktu, kā arī 2012.gada 1.oktobra Sadarbības līgumu par datu apmaiņu ar Valsts zemes dienestu nr.1.1-16.8/853.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka prasības topogrāfisko un ģeodēzisko darbu veikšanai, topogrāfiskās informācijas pārbaudei, saskaņošanai un ievadīšanai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē. Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešajai daļai ir noteikta maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē, sagatavošanu un izsniegšanu, un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

 Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi un uzturēšanu, par kuru saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu saņem pakalpojuma maksu. Ietekme uz budžetu būtiski nemainās.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā veic: 1) visa veida būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, būvniecību un ekspluatēšanu, 2) ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā sadaļā – Attīstība un būvniecība/Noderīga informācija

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas

Priekšsēdētājs

G.Truksnis