Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 06.11.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2016.gada 18.augusta 24.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 53.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 26.septembrīNr. 38

protokols Nr. 24, 8. punkts

Par pašvaldības aģentūras
„Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” (turpmāk – aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem aģentūra saņem aģentūras kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus aģentūra var izmantot atbilstoši aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”” („Latvijas Vēstnesis”, 2011, Nr.63; 2012, Nr.70; 2013, Nr.128).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.24, 8.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 53.saistošajiem noteikumiem

Cenrādis pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Nr.p.k.

Publiskie sociālie pakalpojumi

Mērvienība

Cena* euro
(bez PVN)

1.

Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

1 personai diennaktī

18,55

2.

Aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes līmeņiem:

2.1.

1.līmenis

1 personai mēnesī

52,87

2.2.

2.līmenis

1 personai mēnesī

105,78

2.3.

3.līmenis

1 personai mēnesī

198,33

2.4.

4.līmenis

1 personai mēnesī

330,58

3.

Specializētā autotransporta pakalpojumi

3.1.

pārvadājumi darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz 16.30:

3.1.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0,77

3.1.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0,85

3.2.

pārvadājumi darba dienās ārpus darba laika:

3.2.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

1,07

3.2.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

1,17

3.3.

pārvadājumi brīvdienās un svētku dienās:

3.3.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

1,37

3.3.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

1,48

3.4.

gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

7,48

4.

Vienas personas uzturēšanās nakts patversmē, t.sk.:

1 diennakts

7,98

4.1.

nemainīgās izmaksas

1 diennakts

6,90

4.2.

mainīgās izmaksas

1 diennakts

1,08

5.

Zupas virtuves pakalpojums

1 porcija

0,71

6.

Vienas personas uzturēšanās Dienas aprūpes centrā personām ar garīgās veselības traucējumiem

1 diennakts

15,82

6.1.

nemainīgās izmaksas

1 diennakts

14,36

6.2.

mainīgās izmaksas

1 diennakts

1,47

*Papildus norādītajai cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.Paskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.38
„Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz noteikt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumu cenrādi. Cenrādī atspoguļotas cenas euro, ņemot vērā Latvijas pievienošanos eirozonai no 2014.gada 1.janvāra.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumus Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”” noteiktās maksas pakalpojumu cenas euro ieviešanai.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertās euro vērtības ir aprēķinātas saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu.

Saistošajos noteikumos paredzētās euro vērtības nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgākas.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF