Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 26.septembrīNr.24

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Deputāti:

Iveta Blaua, Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Larisa Loskutova, Aleksejs Volkovs

Nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis, Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Ģirts Brambergs, Jekaterina Milberga, Guna Voitkāne, Aivars Paegle, Anna Deičmane, Gunta Jubele, Elita Grante, Anita Bērzupe, Līga Dzirnekle, Ingrīda Vilkārse, Veronika Ramāne, Sarmīte Reķe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā (brīvprātīgais)

6.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā (iniciatīvas)

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.196 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

8.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem

9.

Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi

10.

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas un tās Stratēģiskas ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata apstiprināšanu

11.

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

13.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Auzu ielā 1, kadastra numurs 1300 023 0401

14.

Par Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikumu

15.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru pr.108

16.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sesavas ielā 4

17.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3303 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 63

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0503 Jūrmalā, Lielais prospekts 9

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.352 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4”

20.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 71, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 23, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oskara Kalpaka prospektā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Piekrastes ielā 38, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19 A apstiprināšanu

26.

Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 apstiprināšanu

27.

Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 apstiprināšanu

28.

Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 apstiprināšanu

29.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

30.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

32.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jaunā ielā 60A daļu nomas līgumu noslēgšanu ar R.J., J.P., A.K., I.Ž.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par darba kārtības apstiprināšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā (brīvprātīgais)

6.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā (iniciatīvas)

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.196 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

8.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem

9.

Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi

10.

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas un tās Stratēģiskas ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata apstiprināšanu

11.

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

13.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Auzu ielā 1, kadastra numurs 1300 023 0401

14.

Par Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikumu

15.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru pr.108

16.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sesavas ielā 4

17.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3303 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 63

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0503 Jūrmalā, Lielais prospekts 9

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.352 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4”

20.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 71, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 23, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oskara Kalpaka prospektā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Piekrastes ielā 38, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19 A apstiprināšanu

26.

Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 apstiprināšanu

27.

Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 apstiprināšanu

28.

Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 apstiprināšanu

29.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

30.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

32.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jaunā ielā 60A daļu nomas līgumu noslēgšanu ar R.J., J.P., A.K., I.Ž.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.546 )

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Blaua – jautā, kādēļ šajā kārtībā nav iekļauti arī pedagogi?

G.Voitkāne – pedagogu darbs ir balstīts uz Latvijas Republikas Izglītības likumu, kas nosaka, ka saglabājot savu amatalgu 30 dienas 3 gadu laikā pedagogs var izmantot izglītības un profesionālās meistarības uzlabošanai. Uzskata, ka būtu jāizstrādā kārtība arī par pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu, taču tam būtu jābūt atsevišķam dokumentam.

G.Truksnis – šo jautājumu iespējams vajadzētu virzīt izskatīšanai Izglītības jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt noteikumus par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā (brīvprātīgais) (lēmums Nr.548)

6. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā (iniciatīvas) (lēmums Nr.549)

Ziņotājs:

E.Majore

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā (brīvprātīgais).

2. Pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā (iniciatīvas).

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.196 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.550)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.196 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

8. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

A.Paegle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem.

9. Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

V.Ramāne

Izsakās:

G.Liepiņa – uzskata, ka uzsākot darbu jaunā sastāvā visām konsultatīvajām padomēm vajadzētu atskaitīties par iepriekšējā perioda darbu.

G.Truksnis aicina balsot par 1.3.apakšpunktā minētajiem kandidātiem, kas pārstāvēs Kauguru mikrorajonu.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par V.Matvejevu („par” – nav, „pret” – nav, „atturas” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs)),

Vārdiskās balsošanas rezultāti par L.Bredermani („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav),

Nolēma 1.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.3. Lolita Bredermane (Kauguri)”.

G.Truksnis aicina balsot par 1.8.apakšpunktā minētajiem kandidātiem, kas pārstāvēs Mellužu un Pumpuru mikrorajonus.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par I.Burvi („par” – 1 (M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 12 (I.Blaua, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs)),

Vārdiskās balsošanas rezultāti par A.Puduli („par” – 11 (A.Volkovs, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece), „pret” – nav, „atturas” – 2 (K.Siņkeviča, L.Loskutova)),

Nolēma 1.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.8. Anželika Pudule (Melluži un Pumpuri)”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu kopumā („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par iedzīvotāju konsultatīvo padomi.

10. Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas un tās Stratēģiskas ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas un tās Stratēģiskas ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata apstiprināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņotājs:

S.Reķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņotājs:

S.Reķe – ir iesniegta precizēta saistošo noteikumu redakcija. Precizētajā variantā ir noteikta cita lēmuma pārsūdzēšanas kārtība, noteikts, ka atlaide netiek piešķirta, ja īpašumā atrodas grausts, kā arī nākamajā gadā atlaides tiks piešķirtas Eiropas savienības pilsoņiem, kas nav Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi. Lūdz balsot par precizēto saistošo noteikumu redakciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Auzu ielā 1, kadastra numurs 1300 023 0401 (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Auzu ielā 1, kadastra numurs 1300 023 0401.

14. Par Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikumu (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Liepiņa jautā, uz kādiem objektiem šis nolikums attieksies?

V.Zvejniece – nolikums attieksies uz baznīcām, privātajiem muzejiem.

G.Liepiņa jautā, vai nolikuma mērķauditorija varētu mainīties?

V.Zvejniece – protams, ka var mainīties.

U.Blaua – jautā, vai ir domāts cik budžeta līdzekļus tas prasīs?

V.Zvejniece – šī gada budžetā ir paredzēti 30 000 Ls. Saistošajos noteikumos ir noteikta arī līdzfinansējuma maksimālais apjoms.

G.Truksnis – tika rēķināts, ka, ja gadījumā visas iestādes maksimālā apjomā iesniegtu dokumentus, tad nepieciešamā summa varētu būt aptuveni 100 000 Ls. Taču reāli nepieciešamā summa varētu būt V.Zvejnieces minētā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikumu.

15. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru pr.108 (lēmums Nr.554)

16. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sesavas ielā 4 (lēmums Nr.555)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru pr.108.

2. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sesavas ielā 4.

17. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3303 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 63 (lēmums Nr.556)

18. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0503 Jūrmalā, Lielais prospekts 9 (lēmums Nr.557)

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.352 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4” (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3303 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 63.

2. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0503 Jūrmalā, Lielais prospekts 9.

3. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.352 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4”.

20. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.559)

21. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 71, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.560)

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 23, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.561)

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oskara Kalpaka prospektā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.562)

24. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Piekrastes ielā 38, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.563)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 71, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 23, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

4. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oskara Kalpaka prospektā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

5. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Piekrastes ielā 38, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

25. Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19 A apstiprināšanu (lēmums Nr.564)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19 A apstiprināšanu.

26. Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 apstiprināšanu (lēmums Nr.565)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 apstiprināšanu.

27. Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 apstiprināšanu (lēmums Nr.566)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 apstiprināšanu.

28. Par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 apstiprināšanu (lēmums Nr.567)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detalplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 apstiprināšanu.

29. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.568)

30. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.569)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu.

2. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu.

31. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis jautā, vai nebūtu izdevīgāk nojaukt ēkas un pārdot neapbūvētu zemesgabalu? Jautā A.Grantam, kas būtu jādara turpmāk?

A.Grants – ir jāizvērtē pārdošanas stratēģija.

G.Truksnis – noņem šo jautājumu no izskatīšanas un jāpārskata pārdošanas stratēģija.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Jaunā ielā 60A daļu nomas līgumu noslēgšanu ar R.J., J.P., A.K., I.Ž. (lēmums Nr.570)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jaunā ielā 60A daļu nomas līgumu noslēgšanu ar R.J., J.P., A.K., I.Ž.

Sēde slēgta 10.40

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2013.gada 17.oktobrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2013.gada 1.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF